Tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Language focus

Giải Language focus tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 2 Days hướng dẫn giải toàn bộ phần bài tập tiếng Anh SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Present simple: Affirmative

1. Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4.So sánh các câu. Sau đó nối a-d với quy tắc chính tả 1–4.

Đáp án

a – 3

b – 4

c – 2

d – 1

2. Choose the correct verbs. Chọn các động từ đúng.

Đáp án

1 – go

2 – relax

3 – speaks

4 – finishes

5 – have

6 – studies

PRONUNCIATION: Third persons

3. Listen to the third person form of the verbs and repeat. Which verbs end with an /ɪz/ sound? Phát âm: Ngôi thứ 3. Nghe dạng của động từ ngôi thứ 3 và lặp lại. Những động từ nào kết thúc bằng âm /ɪz/?

Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. Bây giờ chỉ ra từ mà phần in đậm khác với 3 từ còn lại về phát âm.

Đáp án

1. c

2. c

3. a

4. c

5. d

Present simple: negative

4. Complete the examples from the text on page 26. Then choose the correct words in Rules 1–3. Hoàn thành các ví dụ từ bài đọc trang 26. Sau đó chọn từ đúng với Quy tắc 1-3.

Đáp án

1 – don’t help

2 – doesn’t watch

3 – don’t – go

RULES

1. We use doesn’t after he, she and it to make negative sentences.

Đáp án

– Tom and Mina wash the dishes.

– Vicky doesn’t wash the car.

– Tom and Vicky sit on the sofa a lot.

– Mina doesn’t sit on the sofa a lot.

– Tom and Vicky don’t make breakfast.

– Mina makes breakfast.

– Tom and Mina don’t watch TV a lot.

– Vicky watches TV a lot.

6. USE IT! Work in pairs. What does each person in your family do at home? Tell your partner. Use some of the verbs from pages 24-25 and exercise 5 (page 25) with adverbs of frequency. Thực hành! Làm việc theo cặp. Ở nhà mỗi người trong gia đình em làm việc gì? Hãy kể cho bạn em nghe. Sử dụng các động từ ở trang 24 – 25 và bài tập 5 (trang 25) với trạng từ chỉ tần suất.

Gợi ý

My father always gets up early in the morning. He usually has breakfast at home.

My mother always gets up early in the morning. She often cooks the meal for my family.

My brother often goes to school late. He never does his homework.

Trên đây là Giải Language focus unit 2 lớp 6 Days trang 27.