Giải SBT Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Reading trang 16

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities trang 16 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2023 do TaiLieuViet.vn đăng tải. Giải sách bài tập Reading trang 16 unit 1 Towns and Cities bao gồm hướng dẫn giải các phần bài tập kỹ năng đọc giúp các em ôn tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 1 Towns and Cities hiệu quả.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

A. Imagine it’s your first time in London, but you have only got one day to see the city.

B. There’s an answer – visit Miniland! It’s at Legoland park in Windsor. This is only half an hour by train from London’s Paddington Station and it’s open March to November from 10 a.m.

C. Miniland has hundreds of interesting places from London! There are pretty parks like St James’s Park or shops like Hamleys. All of these places are very small and they’re all in Lego bricks.

D. There are about 40 million bricks in Miniland. One building has got 200,000 bricks – that’s the Canary Wharf office building.

E. It’s not real London, but relax – you’re a good tourist!

1. Read the text. Tick (✓) the correct box. Đọc đoạn văn. Tích câu trả lời đúng.

Đáp án

1 – a

Hướng dẫn dịch

A. Hãy tưởng tượng đây là lần đầu tiên bạn đến London, nhưng bạn chỉ có một ngày để ngắm nhìn thành phố.

B. Có một câu trả lời – hãy ghé thăm Miniland! Nó ở công viên Legoland ở Windsor. Chỉ mất nửa giờ đi tàu từ Ga Paddington của London và nó mở cửa từ 10 giờ sáng từ tháng 3 đến tháng 11.

C. Miniland có hàng trăm địa điểm thú vị từ London! Có những công viên xinh đẹp như St James’s Park hoặc các cửa hàng như Hamleys. Tất cả những nơi này đều rất nhỏ và chúng đều bằng những viên gạch Lego.

D. Có khoảng 40 triệu viên gạch ở Miniland. Một tòa nhà có 200.000 viên gạch – đó là tòa nhà văn phòng Canary Wharf.

E. Đó không phải là London thực, nhưng hãy thư giãn – bạn là một du khách tốt!

2. Read the text again. Match sentences 1-4 with paragraphs A – E.Đọc lại đoạn văn. Nối câu 1 – 4 với mệnh đề A – E.

Parks and buildings —all in Lego bricks. C

1. There are a lot of bricks here.

2. Where is Miniland?

3. Don’t worry! You’re a great visitor.

4. Only one day in London!

Đáp án

1 – D;

2 – B;

3 – E;

4 – A;

3. Read the text again. Write True or False. Đọc lại đoạn văn. Viết True cho câu đúng, False cho câu sai. 

Miniland is a good place for tourists with only one day in London. True

1. It’s thirty minutes by train from London to Windsor.

2. Legoland is open all year.

3. There’s a shop in Miniland called Hamleys.

Đáp án

1 – True

2 – False

3 – True

4 – False

5 – True

6 – False

Hướng dẫn dịch

1 – Từ London đến Windsor mất ba mươi phút đi tàu.

2 – Legoland mở cửa quanh năm.

3 – Có một cửa hàng ở Miniland tên là Hamleys.

4 – Các tòa nhà ở Miniland rất lớn.

5 – Miniland có hàng triệu viên gạch.

6 – Cầu Tháp ở Miniland có 200.000 viên gạch.

4. Answer the questions. Write complete sentences. Trả lời câu hỏi. Viết câu trả lời đầy đủ. 

1. What’s the name of the London train station for visitors to Windsor?

2. What time is Miniland open in the morning?

3. Which London park is there in Miniland?

4. How many bricks are there in Miniland?

5. Is there a place like Miniland in your country? Where is it?

6. Are places like Miniland interesting for you? Why /Why not?

Đáp án

1. It is Paddington station.

2. It opens from 10 a.m in the morning.

3. It is St Jame’s Park.

4. There are about 40 million bricks in Miniland.

5. I don’t know.

6. Yes, it is. Because it is really fantastic.

5. Complete the sentences with the given words. Hoàn thành câu với từ đã cho.

Đáp án

1 – chefs

2 – fantastic   – horrible

3 –  passengers – cabins

4 –  climbing wall/ exciting

5 –  swimming pool

Trên đây là Giải Reading trang 16 SBT tiếng Anh 6 Friends plus unit 1 Towns and Cities. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

  • Giải Workbook unit 1 Towns and cities Language focus trang 15
  • Giải SBT tiếng Anh 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 14
  • Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18
  • Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities
  • Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án