Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our Greener World A closer look 2 trang 51 52

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A closer look 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 6 trang 51 52 SGK tiếng Anh 6 Global Success tập 2 Unit 11 Our greener world.

Grammar

1. Write a or an. Điền a hoặc an.

Đáp án

1. …….an….. egg

2. …….a…….. friend

3. ……..a……. sink

4. ……..an…….. arm

5. ………a……. mouth

6. ……..an……… onion

7. ………an……… umbrella

8. ……….a……… classmate

2. Write a/ an or the.Điền a, an hoặc the.

Đáp án

1 – a;

2 – The – the;

3 – A – an;

4 – An;

5 – the – the;

Hướng dẫn dịch

1 – Ba tôi là bác sĩ.

2 – Mặt trời giữ cho Trái Đất luôn ấm.

3 – Cá heo là một loài động vật thông minh.

4 – Tôi cũng có một chiếc áo sơ mi màu cam.

5 – Anh trai tôi thích bút màu xanh, không phải màu đỏ.

3. Write the correct form of each verb in brackets. Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.

Đáp án

1 – is – will go;

2 – recycle – will help;

3 – will save – don’t waste;

4 – will have – use;

5 – isn’t – will be;

4. Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. Kết hợp từng cặp câu dưới đây để tạo thành câu điều kiện loại 1.

3. If we cut down the trees in the forest, the will be more floods.

4. If there is too much noise, people won’t sleep.

5. If there is no water, plants will die.

5. GAME: Fun matching. Trò chơi: Kết hợp vui nhộn.

Work in groups, A and B. Làm việc theo nhóm, A và B.

Group A secretly writes five if-clauses ona sheet of paper. Nhóm A bí mật viết năm mệnh đề if trên một tờ giấy.

Group B secretly writes five main clauses on another sheet of paper. Nhóm B bí mật viết năm mệnh đề chính trên một tờ giấy khác.

Match the if-clauses with the main clauses. Nối mệnh đề if với mệnh đề chính.

Do they match? Are there any funny sentences? Họ có hợp nhau không? Có bất kỳ sự vui nhộn nào không?

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world A closer look 2 trang 51 52. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu Giải SGK tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Global Success trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.