Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 50 51 SGK tiếng Anh 6 tập 2 Unit 11 Our greener world

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Pronounce correctly the sounds /a:/ and /ᴂ/ in isolation and in context

– Use the lexical items related to the topic “Our greener world”.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

– Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Vocabulary – Từ vựng

1. The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C.Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.

Đáp án

A closer look 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world

Hướng dẫn dịch

– Ký hiệu 1 – Tái sử dụng – sử dụng lại thứ gì đó

– Ký hiệu 2 – cắt giảm – sử dụng ít thứ hơn

– Ký hiệu 3 – Tái chế – tạo ra sản phẩm mới từ vật liệu đã qua sử dụng

2. Write a word in the box under each picture.Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.

Đáp án

1 – rubbish; 2 – plastic bags; 3 – glass; 4 –  plastic bottle; 5 – can;

6 – noise; 7 – paper; 8 – bulb; 9 – water; 10 – clothes;

3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group.Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm. 

Đáp án

Reduce Reuse Recycle
plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paper plastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulb plastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

Pronunciation – Ngữ âm

Rhythm in sentences Nhịp điệu trong câu

4. Listen to these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables.Nghe những câu này, sau đó lặp lại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.

1. If you cycle, it’ll help the Earth.

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better to usepaper bags?

1 – Nếu bạn đạp xe, nó sẽ giúp ích cho Trái Đất.

2 – Nước rất tốt cho cơ thể của bạn.

3 – Các học sinh đang trồng cây trong vườn.

4 – Sử dụng túi giấy có tốt hơn không?

5 – Chúng tôi rất vui khi đi bộ đến trường.

5. Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables. Then practise the conversation with a classmate.Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người bạn cùng lớp.

Vy:What are you doing?

Mi: I’m writing an article about going green.

Vy:Great! I’m writing a poem about the 3Rs.

Mi:Let me read it.

Vy:I’m still writing. Wait for a minute.

Hướng dẫn dịch

Vy: Bạn đang làm gì đó?

Mi: Mình đang viết một bài báo về việc sống xanh.

Vy: Tuyệt vời! Mình đang viết một bài thơ về 3Rs.

Mi: Cho mình đọc nó nhé.

Vy: Mình vẫn đang viết. Đợi một chút nhé.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world A closer look 1 trang 50 51. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.