Hướng dẫn giải Writing Skills 2 Unit 7 lớp 6 Television trang 13 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Luyện viết 1 đoạn văn về thói quen xem Tivi của em bằng tiếng Anh hướng dẫn các em học sinh lớp 6 cách lên dàn ý cũng như 6 đoạn văn tiếng Anh về thói quen xem TV giúp các em làm bài hiệu quả.

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV – viewing habits. Use your answers in 3. Viết một đoạn văn khoảng 50 từ về thói quen xem TV của em. Sử dụng các câu trả lời của em ở bài 3.

Đoạn văn tiếng Anh bao gồm:

1. How much do you like watching TV?  Bạn thích xem TV đến mức nào?

2. How many hours a day do you watch TV? Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?

3. When do you watch TV the most? Bạn xem TV nhiều nhất khi nào?

4. Do you watch TV when you are eating?  Bạn có xem TV khi đang ăn không?

5. What TV programme do you watch the most? Chương trình TV nào bạn xem nhiều nhất?

Talk about your viewing habits – bài viết số 1

I love watching television in my free time very much. Watching television is my hobby, however, it never interfere with my study. I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch my favorite television programs. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many different areas. I generally love Discovery channels and see news about the animals on our planet. I also watch interesting cartoon such as Tom and Jerry after finishing my homework. My parents also support my hobby because I can control my leisure time equally.

GG dịch

Tôi rất thích xem tivi trong thời gian rảnh rỗi. Xem truyền hình là sở thích của tôi, tuy nhiên, nó không bao giờ cản trở việc học của tôi. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập về nhà ở trường và học tốt sau đó tôi có thể có thời gian để xem các chương trình truyền hình yêu thích của mình. Tôi luôn nghĩ rằng xem TV là một sở thích tốt bởi vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi thường yêu thích các kênh Khám phá và xem tin tức về các loài động vật trên hành tinh của chúng ta. Tôi cũng xem phim hoạt hình thú vị như Tom và Jerry sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ sở thích của tôi vì tôi có thể kiểm soát thời gian giải trí của mình như nhau.

Write a paragraph about 50 words about your TV viewing habits – bài viết số 2

I like watching TV very much. I often watch TV for about two hours a day. I only watch TV in the evening after I finish all my homework. On Saturday and Sunday, I watch more. Sometimes I watch TV when I’m eating, but I never watch TV when I’m studying. I watch English educational programme the most. It has interesting educational programmes for children. I can also improve my English skills.

Nội dung dịch

Tôi thích xem TV rất nhiều. Tôi thường xem TV khoảng hai giờ mỗi ngày. Tôi chỉ xem TV vào buổi tối sau khi làm xong bài tập về nhà. Thứ bảy và chủ nhật, tôi xem nhiều hơn. Đôi khi tôi xem TV khi tôi đang ăn, nhưng tôi không bao giờ xem TV khi tôi đang học. Tôi xem chương trình giáo dục tiếng Anh nhiều nhất. Nó có các chương trình giáo dục thú vị cho trẻ em. Tôi cũng có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Write about your TV watching habits – Bài viết số 3

Watching TV is one of my favorite habits. The time I spend watching TV depends on what programme is on that day. I spend less time on watching TV than taking part in outdoor activities. I sometimes watch TV when I am eating because it brings me wonderful feelings. While reading books, I don’t watch TV because it will distract me from the content of the book. I like watching programmes about entertainment such as Tom and Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck… After a hard working day, my family eats dinner and watch the news on TV. The atmosphere is very cozy. I always turn off the TV when I am not using it as it is a good way to save the electricity bill. I think I have good TV watching habits.

Hướng dẫn dịch

Xem ti vi là một trong những thói quen ưa thích của tôi. Thời gian tôi dành ra để xem ti vi phụ thuộc vào ngày hôm đó có chương trình gì. Tôi dành ít thời gian xem ti vi hơn tham gia các hoạt động ngoài trời. Tôi thỉnh thoảng xem ti vi khi đang ăn bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Trong khi đọc sách, tôi không xem ti vi vì nó sẽ làm tôi phân tán nội dung của cuốn sách. Tôi thích xem các chương trình về giải trí như Tom và Jerry, Chuột Mickey, vịt Donald…. Sau một ngày làm việc vất vả, gia đình tôi ăn tối và xem các tin tức trên ti vi. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Tôi luôn tắt ti vi khi tôi không sử dụng vì nó là một cách hay để tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Tôi nghĩ tôi có thói quen xem ti vi tốt.

Viết về thói quen xem TV bằng tiếng Anh 6 – Bài viết số 4

I love watching TV in my free time very much. Watching Television is my indoor hobby however it never interferes with my study at school or at home. I always prefer to finish my school home work and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject in school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the latest news via me in my own voice.

Bản dịch

Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem TV là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở nhà và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm cả hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Cha mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

Write a short paragraph about your TV-watching habits – Bài viết số 5

I am definitely interested in watching television. I often spend four hours a day watching TV. I often watch TV when I have free time for entertaining or sometimes when I am eating meals with my family. I usually watch cartoons or some game shows. My family always watches News at 7p.m every day when we are having dinner. I often turn off the TV when I am not watching it. I think I have good watching habits. I never forget to prepare my lessons or do my homework before watching TV.

Dịch

Tôi chắc chắn quan tâm đến việc xem truyền hình. Tôi thường dành bốn giờ mỗi ngày để xem TV. Tôi thường xem TV khi rảnh rỗi để giải trí hoặc đôi khi tôi đang dùng bữa với gia đình. Tôi thường xem phim hoạt hình hoặc một số chương trình trò chơi. Gia đình tôi luôn xem Thời sự lúc 7 giờ tối hàng ngày khi chúng tôi ăn tối. Tôi thường tắt TV khi tôi không xem nó. Tôi nghĩ rằng tôi có thói quen xem tốt. Tôi không bao giờ quên chuẩn bị bài hoặc làm bài tập về nhà trước khi xem TV.

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về Thói quen xem TV – Bài viết số 6

>> Xem thêm: Viết về thói quen xem tivi bằng tiếng Anh lớp 6

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 6 unit 7 Television skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 7 Television đầy đủ nhất