Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn Getting started unit 11 lớp 6 Our greener world gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 có trong trang 48 49 SGK tiếng Anh 6 Global Success.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– use vocabulary and structure to talk about tips on how to “go green”.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

– Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

1. Listen and read.Nghe va đọc.

Bài nghe

Let’s go green

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello Mi.

Mi: You’ve bought a lot of things.

Nick: Yes. We’re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Mi?

Mi: I’m buying some eggs. Hey, what’s this?

Nick: It’s a reusable shopping bag.

Mi: Do you always use it?

Nick: Yes. It’s better than a plastic one. If we use this kind of bag, we will help the environment.

Mi: I see. I’ll buy one for my mum. Where can I buy one?

Nick: At the check-out. By the way, you’re also green. You’re cycling.

Mi: You’re right. If more people cycle, the air will be cleaner. Right?

Nick: Yes. Oh, it’s 5 o’clock already. I have to go now. See you later.

Mi: See you, Nick. Bye.

a. Read the conversation again and complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.Đọc bài hội thoại lần nữa và hoàn thành những câu sau. Không sử dụng hơn 3 từ trong mỗi chỗ.

Đáp án

1 – on a picnic;

2 – reusable/ natural;

3 – the check-out;

4 – a/ a reusable;

2 – Túi mua sắm tái sử dụng tốt hơn túi nhựa.

3 – Mọi người có thể mua túi tái sử dụng khi trả phòng.

4 – Mi muốn mua một chiếc túi có thể tái sử dụng cho mẹ.

5 – Nick cho rằng Mi sống xanh vì cô ấy đang đi bằng xe đạp.

b. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.Dựa theo ý của bài đàm thoại trên, nối nửa câu đầu trong cột A với nửa câu sau trong cột B.

Đáp án

1 – b; 2 – c; 3 – a;

Hướng dẫn dịch

1 – Túi xanh tốt hơn túi nhựa.

2 – Không khí sẽ sạch hơn nếu mặc mọi người đi bằng xe đạp.

3 – Nếu mọi người sử dụng những chiếc túi có giá trị để mua sắm, họ sẽ giúp ích cho môi trường.

c. Find these expressions in the conversation. Check what they mean.Tìm những cách diễn đạt này trong bài đàm thoại. Kiểm tra xem chứng có nghĩa gì.

Đáp án

1. I see = I understand (tôi hiểu)

2. By the way (Nhân tiện)

3. Not at all = Không sao cả/ Không có chi

d. Fill each blank with a suitable expression.Điền vào mỗi chỗ trống với một cách diễn đạt thích hợp.

Đáp án

1-  I see

2 – By the way

3 – Not at all

Hướng dẫn dịch

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.

Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?

Mi: Mình đang mua bánh mì. Này, đây là cái gì thế?

Nick: Nó là túi mua sắm tái sử dụng được.

Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhĩ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?

Nick: Đúng thế. Ồ, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần chuẩn bị cho dã ngoại lắm. Tạm biệt cậu.

Mi: Tạm biệt Nick! Mai đi chơi vui nhé!

2. There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.Ngày nay có nhiều vấn đề vể môi trường. Viết mỗi vấn đề trong khung bên dưới phù hợp với hình.

Đáp án

1 – soil pollution;

2 – deforestation;

3 –  water pollution;

4 – noise pollution;

5 – air pollution;

3. Now listen, check and repeat the answers. Nghe, kiểm tra và lặp lại câu trả lời.

Bài nghe

4. Match the causes in column A with the effects in column B.Nối những nguyên nhân trong cột A với hậu quả trong cột B sao cho phù hợp.

Đáp án

1 – b; 2 – d; 3 – e; 4 – c; 5 – a;

5. Game: Which group is the winner?Trò chơi: Nhóm nào chiến thắng?

Hướng dẫn dịch

1. Lập thành nhóm có 6 người.

2. Cả lớp chọn một vấn đề về môi trường trong phần 2.

3. Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu quả của vấn đề càng tốt.

4. Sau 5 phút, một thành viên trong nhóm nhanh chân chạy đến tấm bảng và viết ra những hậu quả.

5. Nhóm nào viết ra nhiều hậu quả nhất sẽ chiến thắng.

Gợi ý

Water pollution causes:

  • Human health

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Getting Started trang 48 49. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.