Tiếng Anh lớp 6 unit 1 My new school Skills 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit mới năm 2023 – 2024 mới nhất do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh 6 Global success unit 1 Skills 2 trang 13 liên quan đến hai kỹ năng đọc và nói giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– listen to get information about school activities

– write about your school

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the “My new school”

– Structures: The present simple

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2

Listening – Kỹ năng nghe

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Janet, một học sinh của trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường học của bạn ấy. Đoán câu trả lời cho những câu hỏi này.

Click để nghe

Câu hỏi

1. Do you think the students there wear uniforms?

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

Hướng dẫn dịch

1 – Em có nghĩ những học sinh ở đây mặc đồng phục không?

2 – Các bạn ấy có học tiếng Việt như một ngoại ngữ không?

Gợi ý

1 –  Yes, I do.

2 –  No, they don’t.

2. Listen again and choose the correct answer A or B. Nghe lại và chọn đáp án đúng A hoặc B.

Click để nghe

Đáp án

1 – A; 2 – B; 3 – B; 4 – A; 5 – A;

Hướng dẫn dịch

1 – Giáo viên yêu thích của Janet là giáo viên dạy toán.

2 – Hôm nay Janet không mặc đồng phục.

3 – Janet học tiếng Việt hai giờ một tuần.

Nội dung bài nghe

Hi. My name’s Janet. I’m eleven years old. I’m now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren’t. We’re going to have a biology lesson on a farm.

Hướng dẫn dịch bài nghe

Chào. Mình là Janet. Mình mười một tuổi. Bây giờ mình đang học năm 6 tại trường Palmer. Mình thích ngôi trường này. Bạn học của mình rất thân thiện. Các giáo viên ở trường rất tốt và tử tế, và giáo viên yêu thích của mình là cô Smith. Cô ấy dạy chúng mình toán học. Mình có hai giờ để học tiếng Việt mỗi tuần. Mình thường làm bài tập về nhà trong thư viện. Chúng mình mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay thì không. Chúng mình sẽ có một tiết học sinh học ở trang trại.

Writing – Kỹ năng viết

3. Write the answers to the following questions about your school. Viết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây về trường học.

1. What’s the name of your school?

2. Where is your school?

3. How many classes does your school have?

4. What do students do at your school?

5. What do you like about your school?

Hướng dẫn dịch

1 – Tên của trường học là gì?

2 – Trường của em ở đâu?

3 – Trường học của em có bao nhiêu lớp học?

4 – Học sinh làm gì tại trường?

5 – Em thích điều gì về trường em?

Gợi ý

1 – It’s Nguyen Binh Khiem secondary school.

2 – It’s in Hanoi.

3 – There are 35 classes in your school.

4 – They play sports, listen to music, …

5 – I like my school because it has many trees and flowers.

4. Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you.Sử dụng các câu trả lời ở bài tập 3 để viết một đoạn văn 40 – 50 từ về trường em. Em có thể tham khảo các bài đọc để giúp em.

Gợi ý 1

Nguyen Binh Khiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 35 classes. It’s very large with a big stadium for students to play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they like.

Hướng dẫn dịch

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trường công lập của Hà Nội. Trường này có 35 lớp. Nó rất rộng với một sân vận động lớn cho sinh viên chơi thể thao và rất nhiều cây cối xung quanh. Có câu lạc bộ nghệ thuật, học sinh có thể học bất cứ môn nghệ thuật nào mà mình thích.

Gợi ý 2

My school is Nguyen Thi Minh Khai secondary school. My school is located in the center of Bac Tu Liem district. There are three buildings arranged in a U shape in my school. Each building has many classrooms and modern equipment. The school yard is very large and has many trees. I love my school very much.

Hướng dẫn dịch

Trường tôi là trường cấp 2 Nguyễn Thị Minh Khai. Trường tôi nằm ở trung tâm quận Bắc Từ Liêm. Có ba tòa nhà được sắp xếp theo hình chữ U trong trường học của tôi. Mỗi tòa nhà có nhiều phòng học và trang thiết bị hiện đại. Sân trường rất rộng và có nhiều cây xanh. Tôi yêu trường học của tôi rất nhiều.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Skills 2 trang 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.