Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 Looking back trang 14 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school Looking back hướng dẫn giải các bài tập trong lesson giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: webpage, punctuation.

– Structures: The present simple and adverb or frequency

– Verb (study, have, do, play) + Noun

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Looking back

Vocabulary – Từ vựng

1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. Nhìn các bức tranh. Viết từ đúng vào chỗ trống.

Đáp án

1 – uniform

2 – pencil sharpener

3 – notebook

4 – compass

5 – calculator

6 – ruler

Hướng dẫn dịch

1 – Đồng phục mới của chúng tôi rất đẹp.

2 – Tôi có một cái gọt bút chì màu đỏ.

3 – Đây là sổ ghi chép của tôi để viết các từ tiếng Anh.

4 – Chúng tôi thường sử dụng com-pa trong một lớp học toán.

5 – Bạn có thể cho tôi mượn máy tính của bạn trong một chút không?

6 – Cây thước mới của tôi ngắn.

2. Match the words in A with the words /phrases in B.Nối các từ ở cột A với các từ/ cụm từ ở cột B.

A

B

1. study

a. lunch

2. do

b. the piano

3. play

c. a uniform

4. have

d. exercise

5. wear

e. new words

Đáp án

1 – e; 2 – d; 3 – b; 4 – a; 5 – c;

Hướng dẫn dịch

4 – have lunch – ăn trưa

5 – wear a uniform – mặc đồng phục

Grammar – Ngữ pháp

3. Complete the sentences with the present simple.Hoàn thành câu với thì hiện tại đơn.

1. He (come)_________ from Da Nang.

2. – Do you learn Russian?

– No, I (not do) _________ .

3. She always (walk) _________to school with her friends.

4. I often (do) _________ my homework after school.

5. Mr Nam (teach) _________ history at my school.

Đáp án

1 – comes

2 – don’t

3 – walks

4 – do

5 – teaches

Hướng dẫn dịch

1 –  Anh ấy đến từ Đà Nẵng.

2 – Bạn có học tiếng Nga không? – Không, tôi không.

3 – Cô ấy luôn đi bộ đến trường với bạn bè của cô ấy.

4 – Tôi thường làm bài tập về nhà sau giờ học.

5 – Thầy Nam dạy lịch sử ở trường tôi.

4. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Hoàn thành văn bản với dạng đúng từ động từ trong ngoặc.

Hoang lives in a small house in the centre of his village. His house (1. be)________ near his new school. Everyday, he (2. have) ________ breakfast at 6 o’clock Then he (3. walk) ________ to school with his friends. Hoang and his friend (4. study) ________in grade 6 at An Son School. Hoang (5. like) ________his new school.

Hướng dẫn dịch

1 – is

2 – has

3 – walks

4 – study

5 – likes

Hướng dẫn dịch

Hoàng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm làng. Nhà bạn ấy gần trường học mới. Hàng ngày, bạn ấy ăn sáng lúc 6 giờ, sau đó đi bộ đến trường với các bạn. Hoàng và các bạn cùng học lớp 6 Trường An Sơn. Hoàng thích ngôi trường mới của mình.

5. Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence. Đặt trạng từ trong ngoặc vào vị trí đúng trong mỗi câu.

Hướng dẫn dịch

1 –  I always remember to do my homework.

2 –  Nick usually gets good marks in the exams.

3 – We do not often see a rabbit in town.

4 – I rarely read in bed at night.

5 – Do you sometimes sing in the shower?

Hướng dẫn dịch

1 – Tôi luôn nhớ làm bài tập về nhà.

2 – Nick thường đạt điểm cao trong các kỳ thi.

3 – Chúng tôi không thường thấy một con thỏ trong thị trấn.

4 – Tôi hiếm khi đọc trên giường vào ban đêm.

5 – Bạn có thỉnh thoảng hát trong lúc tắm không?

>>> Xem thêm một số tài liệu ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 tại:

  • Unit 1 lớp 6 My new school bài tập
  • Bài tập tiếng Anh 6 Global success unit 1 Online
  • Trắc nghiệm từ vựng unit 1 lớp 6 My new school Online
  • Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new School
  • Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new School có đáp án

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Looking back trang 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.