Tiếng Anh 6 Unit 12 Looking back Robots trang 66

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Looking back Unit 12 lớp 6 Robots bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 4 trang 66 SGK tiếng Anh 6 Unit 12 Robots.

1. Write the correct words to complete the phrases. Viết các từ đúng để hoàn thành các cụm từ.

Đáp án

1. iron the clothes

2. move heavy things

3. pick fruit

4. do the washing

5. wash the dishes

2. Fill the blanks with the verbs from the box. Điền vào chỗ trống với các động từ trong hộp.

Đáp án

1. work

2. make

3. repair

4. understand

5. water

3. Use the correct form of the adjectives in brackets to complete the paragraph. Sử dụng dạng đúng của các tính từ I trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.

Đáp án

1. smartest; 2. smallest; 3. lightest; 4. strongest; 5. cheapest;

4. Complete the following sentences with the superlative form of the adjectives in brackets.Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.

Đáp án

1 – highest;

2 – largest;

3 – longest;

4 – widest;

5 – hottest;

Hướng dẫn dịch

1 – Ngọn núi nào cao nhất thế giới?

2 – Hồ nào lớn nhất Việt Nam?

3 – Bãi biển nào dài nhất Việt Nam?

4 – Con sông nào rộng nhất trên thế giới?

5 – Sa mạc nào nóng nhất trên thế giới?

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Global Success Looking back trang 66. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.