Bài tập tiếng Anh Global Success 6 Unit 10 có đáp án

Bài tập tiếng Anh unit 10 lớp 6 Our houses in the future có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 10 hiệu quả.

 • Choose the best answer to complete each of the following sentences.
 • 1. Future houses might _______ much cheaper than current houses.
 • 2. A: What would you like to drink? – B: I_________have a lemonade, please.
 • 3. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
 • 4. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
 • 5. Our house in the future _______ electricity.
 • 6. It is easy for everyone to get access ___________the Internet.
 • 7. The robot will ________ of the flowers in the garden.
 • 8. The house will have a super smart TV to ________ the e-mails.
 • 9. We might have a _________ TV to watch TV programmes from space.
 • 10. I might have a smart phone ________ the Internet.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại