Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Speaking trang 20

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo từng lesson, giải bài tập Speaking tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Towns and Cities bộ Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án các phần bài tập luyện nói tiếng Anh về Cách hỏi và trả lời về địa điểm đó ở đâu.

THINK! You are a tourist in a new town. Where do you look for information and directions?Hãy nghĩ xem! Em là du khách đến một thị trấn mới. Em đi đâu để tìm thông tin và chỉ dẫn?

Gợi ý

I look for information on Google search engine.

I use Google map to search for direction.

1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Có phải Chris và người phụ nữ đến từ cùng một thị trấn không?

any shops; the bus station;

Are we near; five minutes;

Woman: Excuse me. (1)…………….. the bus station here?

Chris: Erm … have you got a map? Yes, look, we’re here and (2)……………..is in North Street.

Woman: Oh, OK. How far is it from here?

Chris: It’s about ten minutes on foot.

Woman: Right, thanks. And are there (3)…………….. around here?

Chris: No, but there are some shops in the high street. That’s (4)…………….. by bus from here.

Woman: That’s great. Thanks for your help.

Chris: You’re welcome.

Đáp án

1 – Are we near

2 – the bus station

3 – any shops

4 – five minutes

2. Watch or listen again. Then practise the dialogue in pairs.Xem hoặc nghe lại. Sau đó thực hành bài đối thoại theo cặp.

3. Read the Study Strategy and follow the instruction. Đọc Chiến lược học tập dưới đây và làm theo hướng dẫn.

STUDY STRATEGY

Learning the Key Phrases

It’s a good idea to practise the Key Phrases, so that you can remember them.

– Practise the Key Phrases with a partner.

– Close your book and try to write them. How many can you remember?

4. Work in pair. Practise mini – dialogues with How far…? and places 1-4. Làm việc theo cặp.Thực hành đoạn hội thoại ngắn với cấu trúc How far và thay thế vào các câu 1 – 4.

1. the bus station

2. the market

3. the cinema

A: Thanks for your help.

B: You’re welcome.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo Unit 1 Towns and Cities – Speaking. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả.