Unit 1 lớp 6 Language focus trang 19 – Comparative Adjectives

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus theo lesson, giải bài tập SGK Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 19 bao gồm đáp án các phần bài tập ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến Cấu trúc so sánh hơn với tính từ giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

1. Write the comparative form of the adjectives in the table.Viết dạng so sánh hơn của tính từ trong bảng dưới đây.

Đáp án

1 – cleaner; slower

2 – nicer; safer

3 – friendlier; prettier

4 – bigger; hotter

5 – more dangerous; more expensive

6 – better;

2. Write sentences using the correct comparative form of the adjectives in brackets. How do you say than in your language? Viết câu sử dụng hình thức so sánh đúng của các tính từ trong ngoặc. Làm thế nào để bạn nói “Than” ngôn ngữ của bạn?

New York /is/ than / Washington. (big)

=> New York is bigger than Washington.

1. It’s / here / than / in my country. (expensive)

2. The weather today / is/than / it was yesterday. (bad)

3. Why/is/ this class / than / the other class? (quiet)

4. Are / the buildings / in New York / than/the buildings in Oxford? (modern)

5. This house /is/ than / that house. (pretty)

Đáp án

1. It’s more expensive here than in my country

2. The weather today is worse than it was yesterday

3. Why is this class quieter than the other class

4. Are the buildings in New York more modern than the buildings in Oxford?

5. This house is prettier than that house.

“than” trong tiếng Việt có nghĩa là “so với”.

Hướng dẫn dịch

1 – Ở đây đắt hơn ở nước tôi.

2 – Thời tiết hôm nay xấu hơn hôm qua.

3 – Tại sao lớp này yên tĩnh hơn lớp kia?

4 – Các tòa nhà ở New York có hiện đại hơn các tòa nhà ở Oxford không?

5 – Ngôi nhà này đẹp hơn ngôi nhà kia.

3. Pronunciation: /ə/ sound in comparatives.Phát âm: âm /ə/ trong hình thái so sánh hơn

Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

2. safer

3. It’s nicer than New York.

4. I think Gino’s is cheaper than Luigi’s.

Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba phần còn lại về cách phát âm

1. a. cleaner b. woman c. mother d. man

2. a. nicer b. safer c. about d. any

3. a. cheaper b. bigger c. compete d. tutor

4. a. larger b. enter c. grammar d. verb

Đáp án

1. d 2. d 3. c 4. d

Giải thích

1 – Phương án d được phát âm là /æ/ các phương án còn lại được phát âm là /ə/.

2 – Phương án d được phát âm là /e/ các phương án còn lại được phát âm là /ə/.

3 – Phương án c được phát âm là /iː/ các phương án còn lại được phát âm là /ə/.

4 – Phương án d được phát âm là /ɜː/ các phương án còn lại được phát âm là /ə/.

4. Read City on the Sea (page 16) again. You may discover some letters pronounced differently in different words. Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. Đọc lại bài City on the Sea (trang 16). Em có thể phát hiện ra một số chữ cái được phát âm khác nhau bằng những từ khác nhau. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba từ còn lại trong cách phát âm.

1. a. sea b. square c. star d. cinemas

2. a. cabin b. comfortable c. café d. cinema

3. a. trees b. plants c. sports d. shops

4. a. work b. swimming c. twenty d. answer

Đáp án

1 – d; 2. d; 3 – a; 4 – d

5. USE IT! Work in pairs. Compare your opinions about some of the things in the box. Use the Key Phrases and comparative adjectives.Thực hành! Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến của em về các sự vật trong khung. Sử dụng Key Phrases và tính từ so sánh hơn.

two cities two sports teams two shops

two restaurants or cafés two TV programmes

two video games two streets two people

KEY PHRASES

Comparing opinions

I think…

Yes, you’re right.

Really? I think …

Gợi ý

– I think Quy Nhon city is more beautiful than Tuy Hoa city. – Yes, you’re right.

– I think Liverpool football team is better than Manchester united one. – Yes, you’re right.

– I think 92wear shop is cheaper than Lep’ shop. – Yes, you’re right.

– I think Gogi house restaurant is more expensive than SUMO BBQ one. – Really? I think, SUMO BBQ restaurant is more expensive than Gogi house restaurant.

– I think news programme is more informative than game show. – Yes, you’re right.

– I think PLAY TOGETHER game is funnier than Plants and Zombie one. – Really? I think, Plants and Zombie game is funnier than PLAY TOGETHER one.

– I think Pham Van Dong street is cleaner than Cau Giay street. – Yes, you’re right.

– I think my father is more handsome than my uncle. – Yes, you’re right.

Trên đây là Giải tiếng Anh Friends plus 6 Unit 1 Language focus page 19. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau nhau, mời bạn đọc them khảo.