Soạn Student book Unit 1 Towns and Cities lớp 6

Nằm trong Soạn Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit năm 2021 – 2022, Giải bài tập SHS Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities dưới đây bao gồm trọn bộ đáp án các phần bài tập trong Student book tiếng Anh 6 Friends Plus trang 14 – 23 giúp các em chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Click vào từng đường link bên dưới để tham khảo từng trang bài tập.

Vocabulary Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus trang 14 15

Reading Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus trang 16

Language focus Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 17

Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18

Language focus Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 19

Speaking Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 20

Writing Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 21

CLIL Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 22

Puzzles and Games Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 23

Trên đây là Giải Sách học sinh Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6 đầy đủ. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo khác như:

Từ vựng Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Ngữ pháp Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities có đáp án