Soạn SBT tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities

Nằm trong bộ tài liệu Soạn Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit năm 2021 – 2022, Giải sách bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities dưới đây bao gồm trọn bộ đáp án các phần bài tập trang 12 – 17 Workbook tiếng Anh 6 Friends Plus giúp các em chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Click vào từng đường link bên dưới để tham khảo từng trang bài tập.

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary trang 12

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 13

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary & listening trang 14

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 15

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Reading trang 16

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Writing trang 17

Trên đây là Soạn SBT tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities đầy đủ nhất. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

Từ vựng Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Ngữ pháp Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án