Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Language focus trang 25

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Wild life Language focus bao gồm đáp án các phần bài tập trang 25 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Write the superlative forms of the given adjectives. Viết các dạng so sánh nhất của các tính từ đã cho.

Đáp án

Short adjectives

Regular: the coldest

End in –e: the strangest

End in consonant + -y: the noisiest

End in consonant + vowel + consonant: the hottest

Long adjectives

the most beautiful the most exciting

the most common the most famous

Irregular

the worst – the furthest – the best

2. Complete the questions with a superlative adjective. Then do the Animal Quiz. Hoàn thành các câu hỏi với một tính từ so sánh nhất. Sau đó thực hiện Câu đố về động vật.

Đáp án

1. biggest – b

2. oldest – c

3. most common – a

4. longest – c

5. busiest – b

3. Complete the sentences with a superlative adjective. Hoàn thành các câu với một tính từ so sánh nhất.

Đáp án

1. the most colourful

2. the best

3. the most expensive

4. the hottest

5. the oldest

6. the friendliest

7. the most interesting

8. the worst

4. Write superlative sentences to give information about your town to a new student in your class. Use the given words to help you. Viết các câu so sánh nhất để cung cấp thông tin về thị trấn của bạn cho một học sinh mới trong lớp của bạn. Sử dụng những từ đã cho để giúp bạn.

Gợi ý

1. The most beautiful beach is Quy Nhon beach.

Trên đây là Giải sách bài tập Language focus unit 3 lớp 6 Wild life trang 25.