Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Vocabulary and Listening trang 26

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Wild life Vocabulary and Listening hướng dẫn giải các phần bài tập Vocabulary and Listening trang 26 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Look at the photos. Complete the words. Nhìn vào những bức ảnh. Hoàn thành các từ.

Đáp án

1. fly

2. climb

3. drink

4. jump

5. hear

6. run

7. kill

2. Complete the dialogues with the given words.Hoàn thành các đoạn hội thoại với các từ cho sẵn.

Đáp án

1 – fly

2 – communicate

3 – move

4 – grow

5 – swim

6 – survive

3. Listen and complete the sentences. Nghe và hoàn thành các câu

Đáp án

1. a thousand

2. six

3. 900

4. run; swim

5. fish; birds

4. Listen again. Then complete the sentences with the given words. Nghe một lần nữa. Sau đó, hoàn thành các câu với các từ cho sẵn.

Đáp án

1. are

2. can’t

3. isn’t

4. are

5. aren’t

6. can

Eagles can fly very fast

Bears can survive at the coldest place.

Trên đây là Giải Workbook tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Wild life trang 26.