Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends plus unit 3 Reading trang 28

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 3 Wild life Reading bao gồm đáp án chi tiết các phần bài tập trang 28 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Read the text. Choose the correct answer. Đọc văn bản. Chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

b – go on a long journey.

2. Read the text again. Match sentences 1-4 with paragraphs A – E. Đọc văn bản một lần nữa. Nối câu 1-4 với đoạn văn A – E.

Đáp án

1. E

2. B

3. A

4. D

3. Read the text again. Correct the information in the sentences.Đọc lại văn bản. Sửa thông tin trong các câu.

Đáp án

1 – South thành North

2 – fastest thành longest

3 – hour thành day

4 – hot thành cold

5 – can’t thành can

4. Answer the questions. Write complete sentences.Trả lời các câu hỏi. Viết câu hoàn chỉnh.

Đáp án

1. They are orange and black.

2. Their journey is more than 4,500 kilometres.

3. They usually start their journey in September or October.

4. They sometimes fly at 1.6 kilometres in the sky.

5. Yes, I do. Because it’s amazing.

5. Complete the dialogues with the given words. Hoàn thành các đoạn hội thoại với các từ đã cho.

Đáp án

1. colourful

2. rare

3. dull

4. common

Trên đây là Giải sách bài tập Reading unit 3 lớp 6 Wild life trang 28.