Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 2 Vocabulary and Listening trang 20

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Days Vocabulary and Listening hướng dẫn giải các phần bài tập Vocabulary and Listening trang 20 SBT tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Look at the picture. Complete the crossword.Nhìn vào bức tranh. Hoàn thành ô chữ.

Đáp án

Cross:

2. give

5. visit

6. make

7. invite

Down:

1. celebrate

2. go out

3. dance

4. sing

2. Complete the words in the text. Hoàn thành các từ trong văn bản.

Đáp án

1 – play

2 – celebrate

3 – invites

4 – wears

5 – visit

6 – have

3. What does Andrew do on very important day of the year in Scotland? Look at the phrases. Then listen and tick (✓) the boxes. Andrew làm gì vào ngày rất quan trọng trong năm ở Scotland? Nhìn vào các cụm từ. Sau đó nghe và đánh dấu (✓) vào các ô.

Đáp án

2; 3; 5; 6; 7

4. Listen again and write True or False. Nghe lại và viết Đúng hoặc Sai.

Đáp án

1. False

2. False

3. True

4. True

5. False

6. True

5. Write the name of a special day. Then write sentences about what you do on that day. Viết tên của một ngày đặc biệt. Sau đó, viết các câu về những gì bạn làm vào ngày hôm đó.