Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Days language focus trang 21

Giải Workbook Tiếng Anh 6 Friends plus unit 2 language focus trang 21 tổng hợp lời giải chi tiết các phần bài tập sách bài tập tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 2 Days.

1. Complete the table with the given words. Hoàn thành bảng với các từ đã cho.

Đáp án

1 – do

2 – don’t

3 – Does

4 – does

5 – doesn’t

6 – Do

7 – Do

8 – don’t

2. Complete the questions and answers with do, don’t, does or doesn’t and the given verbs.Hoàn thành các câu hỏi và câu trả lời với do, don’t, does hoặc not và các động từ đã cho.

Đáp án

1. “Do you sing songs? ” – “No, I don’t.”

2. “Do you and your sister wear costumes?” – “Yes, we do.”

3. “Does your grandfather play music?” – “No, he doesn’t.”

4. “Do you visit your grandmother?” – “Yes, I do.”

5. “Does your father go to bed late?” – “Yes, he does.”

6. “Do your parents give presents to people?” – “No, they don’t.”

7. “Does your brother watch videos?” – “No, he doesn’t. “

3. Complete the questions using the given words and write the short answers. Hoàn thành các câu hỏi bằng cách sử dụng các từ cho sẵn và viết câu trả lời ngắn gọn.

Đáp án

1 – How do you go to school?

2 – Do you play football?

3 – do

4 – What time do you start?

5 – Does he like football

6 – does

4. What do these people and you do in the school holidays? Write questions and short answers.Những người này và bạn làm gì trong kỳ nghỉ học? Viết những câu hỏi và những câu trả lời ngắn.

Đáp án

Does Khalid get up late? No, he doesn’t.

Do Sarah and Ann watch videos? No, they don’t.

Does Khalid watch videos? Yes, he does.

Trên đây là Giải sách bài tập Language focus unit 2 lớp 6 Days trang 21.