Với giải 2 trang 49 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 6 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Speaking

2 (trang 49 SBT Tiếng Anh 10): Prepare a short talk about why girls shouldn’t get married before the age of 18, using some of the ideas in the box. You can start the talk with the given sentence. (Chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn về lý do tại sao các cô gái không nên kết hôn trước 18 tuổi, sử dụng một số ý tưởng trong khung. Bạn có thể bắt đầu bài nói với câu cho sẵn.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 49 Unit 6 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

I think girls shouldn’t get married before the age of 18 for a number of reasons. Firstly, girls who get married early may become victims of domestic violence. They may also face serious health risks because young girls are not physically developed to give birth. Secondly, child marriage forces girls to leave school early. As a result, they won’t get enough education or develop any job skills to earn good salaries. In short, getting married before 18 is not good for girls and governments and organisations should do something to end child marriage.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ con gái không nên kết hôn trước 18 tuổi vì một số lý do. Thứ nhất, trẻ em gái kết hôn sớm có thể trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Họ cũng có thể phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng vì các cô gái trẻ chưa phát triển thể chất để sinh con. Thứ hai, tảo hôn buộc các em gái phải nghỉ học sớm. Kết quả là, họ sẽ không được học hành đầy đủ hoặc phát triển bất kỳ kỹ năng công việc nào để kiếm được mức lương cao. Tóm lại, kết hôn trước 18 tuổi không tốt cho trẻ em gái và các chính phủ, tổ chức nên làm gì đó để chấm dứt nạn tảo hôn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 49 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)…..