Với giải 3 trang 75 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Vocabulary

3 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. There are many things for tourists to … on the island.

A. explore

B. explain

C. explode

D. expand

2. Avoid … water when you take a bath.

A. washing

B. waiting

C. wasting

D. waking

3. There is a … market along this river.

A. flowing

B. swimming

C. floating

D. boating

4. … tourism has a lot of negative impact on the environment.

A. Mass

B. Massive

C. Eco-

D. Eco-friendly

5. We followed a … in the forest.

A. way

B. trail

C. road

D. street

6. Are you … of the importance of protecting the environment?

A. interested

B. aware

C. fond

D. responsible

7. There is a…. for you to walk along the coast.

A. street

B. highway

C. path

D. driveway

8. … people are very friendly and welcoming to the tourists.

A. Home

B. Inside

C. Foreign

D. Local

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. A

5. A

6. C

7. A

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Có rất nhiều điều để khách du lịch khám phá trên đảo.

2. Tránh rửa nước khi bạn đi tắm.

3. Có một khu chợ bơi dọc con sông này.

4. Du lịch đại chúng có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường.

5. Chúng tôi đã đi theo một con đường trong rừng.

6. Bạn có thích tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường không?

7. Có một con phố để bạn đi dạo dọc bờ biển.

8. Người dân quê hương rất thân thiện và chào đón khách du lịch.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 74 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…..

2 (trang 75 SBT Tiếng Anh 10)Complete these sentences by filling in each blank with ONE word in the box. There is ONE extra word you will not need. (Hoàn thành các câu này bằng cách điền vào mỗi chỗ trống MỘT từ trong hộp. Có MỘT từ bổ sung mà bạn sẽ không cần.)…..