Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Language – Review 3 lớp 6 trang 36 SGK tiếng Anh 6Global Success dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh 6 Review 3 Units 7 8 9 giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện phần Language hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

– review the pronunciation, vocabulary, and grammar that they have learnt among unit 7, 8, 9

2. Objectives:

– Vocabulary: All new words in Units 7 8 9

– Grammar: All structures in Units 7 8 9

II. Giải Language Review 3 tiếng Anh lớp 6 Global Success trang 36

Pronunciation

1. Circle the word with the different underlined sound. Listen and check. Khoanh chọn từ với các âm được gạch chân khác. Nghe và kiểm tra.

Đáp án

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

Vocabulary

2. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. Chọn A, B hoặc C để lấp đầy khoảng trống trong đoạn văn.

Đáp án

1 – A;

2 – C;

3 – A;

4 – C;

5 – C;

3. Complete the sentences with the words / phrases in the box. Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ trong khung.

Đáp án

1 – landmark

2 – football

3 – television

4 – city

5 – Summer sports

Grammar

5. Correct the underlined question word(s) if needed. Sửa (các) từ để hỏi được gạch chân nếu cần.

Đáp án

1 – Who sửa thành What

2 – Không có lỗi sai

3 – What sửa thành Why

4 – What sửa thành How

5 – When sửa thành Where

Trên đây là Soạn Language Review 3 tiếng Anh 6 Global Success trang 36. TaiLieuViet.vn hy vong rằng tài liệu tiếng Anh trên đây giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.