Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Skills – Review 3 lớp 6 trang 37 SGK tiếng Anh 6 Global Success dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh 6 Review 3 Units 7 8 9 giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện phần Skills – Kỹ năng hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

–  review the skills that they have learnt among unit 7, 8, 9

2. Objectives:

– Vocabulary: All new words in Units 7 8 9

– Grammar: All structures in Units 7 8 9

II. Soạn giải Skills Review 3 tiếng Anh lớp 6

Reading

Strange Sports

1. Read the two descriptions of strange sports and choose titles for them. Đọc hai mô tả về các môn thể thao kỳ lạ và chọn tiêu đề cho chúng.

Đáp án

1 – B

2 – A

2. Use the information from the passages above to tick the correct box. Sử dụng thông tin từ các đoạn trên để đánh dấu vào ô đúng.

Đáp án

Toe Wrestling

Cheese Rolling

1. You need a hill to play this sport.

2. You use the lower part of the body for this sport.

3. It travels at about 112km/h.

4. Not many people can catch it.

5. It first started in England.

3. Work in groups. Interview your classmates about their likes. Take notes of their answers and report to the class. Làm việc nhóm. Phỏng vấn bạn học của bạn về sở thích của họ. Ghi lại câu trả lời của họ và báo cáo trước lớp.

Question

Person 1

Person 2

1. What city would you like to visit?

2. What sports do you like playing?

3. What TV programme do you like watching?

Listening

4. Listen to a talk about Singapore and fill in the missing information. Nghe bài nói về Singapore và điền thông tin còn thiếu.

Đáp án

1 – visitors

2 – slowly

3 – 35

4 – 30

5 – little

5. Look at the information on Mark’s visit to India last summer. Write a paragraph of about 50 words about his visit. Hãy xem thông tin về chuyến thăm Ấn Độ của Mark vào mùa hè năm ngoái. Viết đoạn văn khoảng 50 từ kể về chuyến thăm của anh ấy.

You can start with: Em có thể bắt đầu bằng

Last summer, Mark visited Delhi in India. He ____________________.

Country

India

Time

7 days

City

Delhi

Activities

– watch a snake performance

– visit temples

– eat street food

People

friendly 

Weather

hot