Với giải 3 trang 53 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Grammar

3 (trang 53 SBT Tiếng Anh 10): Match the beginnings (1 – 8) with the endings (a -h) to make sentences. (Nối phần đầu (1 – 8) với phần cuối (a -h) để tạo thành câu.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 52, 53 Unit 7 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

6. h

7. f

8. g

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu các tour du lịch rẻ hơn, chúng tôi sẽ thu hút nhiều du khách hơn.

2. Đây là những kỹ năng quan trọng nhất mà thanh thiếu niên cần có để thành công ở trường.

3. Với việc gia nhập nhiều tổ chức quốc tế hơn, đất nước chúng ta đã trở thành thành viên của một cộng đồng rộng lớn hơn.

4. Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam đã trở nên tích cực hơn trong các hoạt động của khu vực.

5. Để làm cho đề nghị của họ hấp dẫn hơn, họ đã tăng đầu tư.

6. Nếu điều kiện làm việc tốt hơn, chúng tôi có thể thu hút nhiều lao động có kinh nghiệm hơn.

7. Sẽ có nhiều người trẻ hơn làm việc ở nông thôn, nếu họ có thể nhận được mức lương cao hơn.

8. Những người trẻ tuổi thường muốn làm việc trong một môi trường làm việc cạnh tranh hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 52 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)….

2 (trang 53 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct form of the adjectives (comparative/ superlative) in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của các tính từ (so sánh hơn / so sánh nhất) trong ngoặc.)….