Với giải trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 6 Pronunciation giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Pronunciation

(trang 45 SBT Tiếng Anh 10):Read the sentences and underline the three-syllable adjectives and verbs. Mark (‘) the stressed syllables and practise reading the sentences. (Đọc các câu và gạch chân các tính từ và động từ ba âm tiết. Đánh dấu (‘) vào các âm tiết được nhấn trọng âm và luyện đọc các câu.)

1. Women can work as science and technical officers.

2. Our aim is to develop children’s social skills.

3. Men and women can be different in their career choices.

4. Tereshkova learnt how to parachute at a local flying club.

5. Education is important in fighting for equality between the genders.

6. They will discover new ways of thinking.

7. We should all celebrate her success as a surgeon.

8. In many places men and women still have an unequal status.

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 45 Unit 6 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Phụ nữ có thể làm cán bộ khoa học và kỹ thuật.

2. Mục đích của chúng tôi là phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ em.

3. Đàn ông và phụ nữ có thể khác nhau trong lựa chọn nghề nghiệp của họ.

4. Tereshkova học cách nhảy dù tại một câu lạc bộ bay địa phương.

5. Giáo dục rất quan trọng trong việc đấu tranh cho sự bình đẳng giữa các giới tính.

6. Họ sẽ khám phá ra những cách suy nghĩ mới.

7. Tất cả chúng ta nên ăn mừng thành công của cô ấy với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật.

8. Ở nhiều nơi, nam và nữ vẫn có tình trạng bất bình đẳng.