Với giải 2 trang 53 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Grammar

2 (trang 53 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct form of the adjectives (comparative/ superlative) in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của các tính từ (so sánh hơn / so sánh nhất) trong ngoặc.)

1. This city becomes (crowded) in the summer than in other seasons.

2. Now our organisation is trying to provide (practical) support to disadvantaged people than before.

3. People in this country still lack (basic) services such as gas, water and electricity.

4. They will choose (good) experts to join the peacekeeping activities in the region.

5. As our organisation gets (big), we will need more volunteers.

6. As more foreigners come to work in Viet Nam, we need to find jobs in a (competitive)

market.

7. Providing an all-round education is (effective) way to help people in poor countries.

8. This city has become one of (attractive) destinations for foreign visitors.

Đáp án:

1. more crowded

2. more practical

3. the most basic

4. the best

5. bigger

6. more competitive

7. the most effective

8. the most attractive

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố này trở nên đông đúc hơn vào mùa hè so với các mùa khác.

2. Hiện tổ chức của chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ thiết thực hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trước.

3. Người dân nước này vẫn thiếu những dịch vụ cơ bản nhất như gas, nước và điện.

4. Họ sẽ chọn những chuyên gia giỏi nhất để tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khu vực.

5. Khi tổ chức của chúng tôi lớn hơn, chúng tôi sẽ cần nhiều tình nguyện viên hơn.

6. Khi có nhiều người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, chúng ta cần tìm việc làm trong một thị trường cạnh tranh hơn.

7. Cung cấp một nền giáo dục toàn diện là cách hiệu quả nhất để giúp đỡ người dân ở các nước nghèo.

8. Thành phố này đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách nước ngoài.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 52 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)….

3 (trang 53 SBT Tiếng Anh 10): Match the beginnings (1 – 8) with the endings (a -h) to make sentences. (Nối phần đầu (1 – 8) với phần cuối (a -h) để tạo thành câu.)…..