Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 7 Writing

1 (trang 67 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ dưới đây, và thêm một số từ khi cần thiết để tạo thành các câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi dạng của một số động từ.)

1. I / write / ask / information / language courses / your learning centre.

2. Could / you / please / let / know / whether / there / German courses / your language centre?

3. I / wonder / if / your language centre / offer / German course / beginners.

4. I / would like / know / how long / course for beginners / last.

5. Could / you / please / tell / length / course for beginners?

6. I / would / grateful / you could tell / course fees.

7. Would you mind / tell / there / native teachers / your language centre?

8. It / would / great / you could send / information / my email address.

Đáp án:

1. I am writing to ask for some information about the language courses at your learning centre.

2. Could you please let me know whether there are German courses af your language centre?

3. I wonder if your language centre offers a German course for beginners.

4. I would like to know how long a course for beginners lasts.

5. Could you please tell me the length of a course for beginners?

6. I would be grateful if you could tell me the course fees.

7. Would you mind telling me if/whether there are native teachers af your language centre?

8. It would be great if you could send the information to my email address.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi viết thư này để hỏi một số thông tin về các khóa học ngôn ngữ tại trung tâm học tập của bạn.

2. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết liệu có các khóa học tiếng Đức ở trung tâm ngoại ngữ của bạn không?

3. Không biết trung tâm ngoại ngữ của bạn có cung cấp khóa học tiếng Đức cho người mới bắt đầu không.

4. Tôi muốn biết khóa học dành cho người mới bắt đầu kéo dài bao lâu.

5. Xin vui lòng cho tôi biết thời lượng của một khóa học dành cho người mới bắt đầu?

6. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết học phí.

7. Bạn vui lòng cho tôi biết liệu trung tâm ngoại ngữ của bạn có giáo viên bản ngữ không?

8. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể gửi thông tin đến địa chỉ email của tôi.

2 (trang 67-68 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the questions without changing their meanings.

1. Does your language centre offer English courses?

– Could you please tell me _______?

2. What is the average class size at your school?

– I want to know _______.

3. How much does a course for beginners cost?

– I would be grateful if you could tell me _______.

4. Do all your teachers have professional teaching qualifications?

– Would you mind telling me _______?

5. Could you send your school brochure to my address?

– It would be great if _______.

6. Can I start classes immediately?

– I’d like to know _______.

7. What facilities do you provide at your school?

– I’d appreciate it if you could _______.

8. Do you have any online resources for self-study?

– I wonder _______.

Đáp án:

1. Could you please tell me If/whether your language centre offers English courses?

2. I want to know what the average class size at your school is.

3. I would be grateful if you could tell me how much a course for beginners costs.

4. Would you mind telling me if/whether all your teachers have professional teaching qualifications?

5. It would be great if you could send your school brochure to my address.

6. I’d like to know if/whether I can start classes immediately.

7. I’d appreciate it if you could tell me/let me know what facilities you provide at your school.

8. I wonder if/ whether you have any online resources for self-study.

Hướng dẫn dịch:

1. Vui lòng cho tôi biết liệu trung tâm ngoại ngữ của bạn có cung cấp các khóa học tiếng Anh không?

2. Tôi muốn biết quy mô lớp học trung bình ở trường của bạn là bao nhiêu.

3. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết chi phí một khóa học dành cho người mới bắt đầu là bao nhiêu.

4. Bạn có thể cho tôi biết liệu tất cả giáo viên của bạn có trình độ giảng dạy chuyên nghiệp hay không?

5. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể gửi tài liệu về trường học của bạn đến địa chỉ của tôi.

6. Tôi muốn biết liệu tôi có thể bắt đầu các lớp học ngay lập tức hay không.

7. Tôi rất cảm kích nếu bạn có thể cho tôi biết/cho tôi biết trường của bạn cung cấp những cơ sở vật chất gì.

8. Tôi tự hỏi liệu bạn có tài nguyên trực tuyến nào để tự học hay không.

3 (trang 68 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Write a letter (140-170 words) to request information about the course in the advertisement below. Use the suggested ideas in the box to help you or your own ideas. (Viết một lá thư (140-170 từ) để yêu cầu thông tin về khóa học trong quảng cáo dưới đây. Sử dụng những ý tưởng gợi ý trong hộp để giúp bạn hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 67, 68 Unit 7 Writing | Tiếng Anh 11 Global success

Gợi ý:

Dear Sir or Madam,

I am writing to ask for some information about the language courses at your language centre. I am now in grade 11, and I want to learn another foreign language, which I hope to use after leaving school.

First, could you please let me know whether there are German courses at your language centre? I would also like to know how long the course for beginners lasts and how often classes take place. This information would help me organise my schoolwork and see how much time I have left for your course.

Next, I would be grateful if you could tell me the course fees. Do you also offer any discount on fees?

Finally, would you mind telling me if there are native German-speaking teachers at your language centre? I would prefer native teachers as they speak naturally and tell interesting stories about the place they come from.

If would be great if you could send your school brochure to my address. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Ha Anh

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để hỏi một số thông tin về các khóa học ngôn ngữ tại trung tâm ngôn ngữ của bạn. Bây giờ tôi đang học lớp 11 và tôi muốn học một ngoại ngữ khác, thứ mà tôi hy vọng sẽ sử dụng sau khi rời ghế nhà trường.

Trước tiên, bạn có thể vui lòng cho tôi biết liệu có các khóa học tiếng Đức tại trung tâm ngoại ngữ của bạn không? Tôi cũng muốn biết khóa học dành cho người mới bắt đầu kéo dài bao lâu và các lớp học diễn ra thường xuyên như thế nào. Thông tin này sẽ giúp tôi tổ chức việc học ở trường và xem tôi còn bao nhiêu thời gian cho khóa học của bạn.

Tiếp theo, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết học phí. Bạn cũng cung cấp bất kỳ giảm giá phí?

Cuối cùng, bạn có thể cho tôi biết nếu có giáo viên bản ngữ nói tiếng Đức tại trung tâm ngôn ngữ của bạn không? Tôi thích giáo viên bản ngữ hơn vì họ nói chuyện tự nhiên và kể những câu chuyện thú vị về nơi họ đến.

Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể gửi tài liệu giới thiệu trường học của bạn đến địa chỉ của tôi, rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Hà Anh.