Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 7: Education options for school-leavers sách Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers

I. Pronunciation (trang 61)

1 (trang 61 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read and mark the intonation in these questions using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them. (Đọc và đánh dấu ngữ điệu trong những câu hỏi này bằng cách sử dụng (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. Why do you want to go to a vocational school?

2. What do your parents think about your future plans?

3. Is it expensive to study at university in Viet Nam?

4. Do you like studying science subjects at school?

Đáp án:

1. falling

2. falling

3. rising

4. rising

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao bạn muốn học trường dạy nghề?

2. Cha mẹ bạn nghĩ gì về kế hoạch tương lai của bạn?

3. Học đại học ở Việt Nam có đắt không?

4. Bạn có thích học các môn khoa học ở trường không?

2 (trang 61 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following conversations and mark the intonation in the questions using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them. (Đọc các đoạn hội thoại sau và đánh dấu ngữ điệu trong các câu hỏi sử dụng (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu). Sau đó thực hành nói chúng.)

1. A: Did you go to the education fair?

B: Yes, I did.

2. A: Did you get the brochure about the vocational school?

B: Yes, here it is.

3. A: How many students are there in a class?

B: About 30.

4. A: What do you like best about this university?

B: Oh, I like its library best.

Đáp án:

1. rising

2. rising

3. falling

4. falling

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn đã đi đến hội chợ giáo dục à?

B: Vâng, tôi đã làm.

2. A: Bạn đã nhận được tài liệu giới thiệu về trường dạy nghề chưa?

B: Vâng, nó đây.

3. A: Có bao nhiêu học sinh trong một lớp học?

B: Khoảng 30.

4. A: Bạn thích điều gì nhất ở trường đại học này?

B: Ồ, tôi thích thư viện của nó nhất.

II. Vocabulary (trang 61, 62, 63)

1 (trang 61-62 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Find the following words in the word search (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ)

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

2 (trang 62-63 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

1. ______ education is a popular option for school-leavers who don’t go to university.

A. Vocational                    B. Academic

C. Secondary                    D. Formal

2. After completing their vocational courses, students are offered four-month ______ learn from skilled people in the trade.

A. education                    B. apprenticeships

C. courses                    D. breaks

3. The University of Oxford is one of the best academic ______ in the world.

A. chances                    B. careers

C. institutions                    D. companies

4. ______ gives students the opportunity to study a subject in depth.

A. Secondary education

B. Vocational education

C. Special education

D. Higher education

5. My brother wasn’t offered the job because he didn’t have the right ______.

A. qualifications                    B. trades

C. apprentices                    D. skilled people

6. He completed a ______ cooking course at this vocational school before he became a restaurant cook.

A. business                    B. professional

C. formal                    D. responsible

7. At the education fair, we collected a lot of ______ from different institutions about their training programmes.

A. answers                    B. questions

C. brochures                    D. donations

8. Despite their financial difficulties, my parents ______ to pay for my university education.

A. disagreed                    B. approved

C. refused                    D. managed

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo dục nghề nghiệp là một lựa chọn phổ biến cho những học sinh bỏ học không theo học đại học.

2. Sau khi hoàn thành khóa học nghề, học viên được học việc 4 tháng với những người có tay nghề cao trong nghề.

3. Đại học Oxford là một trong những tổ chức học thuật tốt nhất trên thế giới.

4. Giáo dục đại học mang đến cho sinh viên cơ hội học chuyên sâu về một môn học.

5. Anh trai tôi không được mời làm việc vì anh ấy không có trình độ phù hợp.

6. Anh ấy đã hoàn thành khóa học nấu ăn chuyên nghiệp tại trường dạy nghề này trước khi trở thành đầu bếp nhà hàng.

7. Tại hội chợ giáo dục, chúng tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu quảng cáo từ các tổ chức khác nhau về các chương trình đào tạo của họ.

8. Mặc dù khó khăn về tài chính, bố mẹ tôi vẫn xoay sở để chi trả cho việc học đại học của tôi.

3 (trang 63 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the text using the correct forms of the words in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các hình thức chính xác của các từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 61, 62, 63 Unit 7 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

Nowadays, there are many educational opportunities available to school-leavers. If they plan to work in a certain trade, they can go to a (1). These schools will provide training and (2) related to a particular job, such as being a cook, hotel receptionist, or hairdresser. Vocational schools also work closely with different industries where students can work as (3) even during their study time. Other (4) may want to continue their (5) education. To do that, they should have good (6) results or pass the university (7) exam. University students usually find jobs or do other courses after (8).

Đáp án:

1. vocational school

2. qualifications

3. apprentices

4. school-leavers

5. formal

6. academic

7. entrance

8. graduation

Giải thích:

1. vocational school: trường dạy nghề

2. qualifications: bằng cấp

3. apprentices: học việc

4. school-leavers: học sinh nghỉ học

5. formal education: giáo dục chính quy

6. academic results: kết quả học tập

7. university entrance exam: kỳ thi tuyển sinh đại học

8. graduation: tốt nghiệp

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, có rất nhiều cơ hội giáo dục dành cho học sinh nghỉ học. Nếu họ dự định làm việc trong một ngành nghề nhất định, họ có thể đến một trường dạy nghề. Những trường này sẽ đào tạo và cung cấp các bằng cấp liên quan đến một công việc cụ thể, chẳng hạn như đầu bếp, lễ tân khách sạn hoặc thợ làm tóc. Các trường dạy nghề cũng hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp khác nhau, nơi sinh viên có thể làm việc như những người học việc ngay cả trong thời gian học tập. Những học sinh nghỉ học khác có thể muốn tiếp tục học chính thức. Để làm được điều đó, các em phải có kết quả học tập tốt hoặc thi đỗ đại học. Sinh viên đại học thường tìm việc làm hoặc làm các khóa học khác sau khi tốt nghiệp.

III. Grammar (trang 63, 64)

1 (trang 63 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu.)

1. My mother remembered _____ visited this place.

A. having                B. have

C. had                D. has

2. _____ talked with my teacher helped me understand the lesson better.

A. Had                B. Having

C. Have                D. Has

3. Nam regretted not having _____ the university entrance exam.

A. taking                B. take

C. taken                D. took

4. My parents were proud of having _____ the best schools in the area for me and my brothers.

A. choose                B. choosing

C. chose                D. chosen

5. _____ studied the brochure carefully, my brother decided to apply for the hotel management course.

A. Having                B. Having been

C. Have                D. Had

6. Having made the wrong decision, he _____ interest in studying the subject.

A. having lost                B. lost

C. have lost                D. having

7. Not _____ read the text, he couldn’t answer the questions.

A. having had                B. having been

C. having                D. have

8. Having _____ carefully for the exam, she could answer all the questions easily.

A. been revised                B. had revised

C. revise                D. revised

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

Danh động từ hoàn thành

Danh động từ hoàn thành (have done) luôn đề cập đến thời điểm trước thời điểm đó của động từ trong mệnh đề chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động đã được hoàn thành trong quá khứ.

Nó có thể được sử dụng như:

• chủ ngữ của câu.

• tân ngữ sau một số động từ

Phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành có dạng giống như danh động từ hoàn hảo, ví dụ: đã hỏi, đã nghiên cứu.

Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để:

• diễn tả một hành động xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính.

• nói về lý do của hành động trong mệnh đề chính.

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi nhớ đã đến thăm nơi này.

2. Trò chuyện với giáo viên đã giúp tôi hiểu bài hơn.

3. Nam hối hận vì đã không thi đại học.

4. Cha mẹ tôi tự hào vì đã chọn cho tôi và các anh em tôi những trường tốt nhất trong vùng.

5. Sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu quảng cáo, anh trai tôi quyết định đăng ký khóa học quản lý khách sạn.

6. Đã quyết định sai, anh ấy mất hứng thú học tập môn học.

7. Không đọc văn bản, anh ấy không thể trả lời câu hỏi.

8. Sau khi ôn tập cẩn thận cho kỳ thi, cô ấy có thể trả lời tất cả các câu hỏi một cách dễ dàng.

2 (trang 64 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): There is a mistake in each sentence. Find the mistake and correct it. Use perfect participle clauses or perfect gerunds. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm lỗi và sửa nó. Sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành hoặc danh động từ hoàn thành.)

1. My father remembered having meet the man in his office.

2. Having have a difficult childhood affected his confidence.

3. Not have taken a professional cooking course, he couldn’t find a job as a restaurant cook.

4. He denied have posted negative comments about the school on social media.

5. Having fail the university entrance exam, she decided to go to a vocational school.

6. Not have spent enough time on studying. he didn’t pass the exam.

7. Have finished a professional cooking course, my brother got a job as a restaurant cook.

8. Having talk with his cousin about future jobs, Tam changed his initial plan.

Đáp án:

1. meet -> met

2. have -> had

3. have -> having

4. have -> having

5. fail -> falled

6. have -> having

7. Have -> Having

8. talk -> talked

Giải thích:

Danh động từ hoàn thành

Danh động từ hoàn thành (have done) luôn đề cập đến thời điểm trước thời điểm đó của động từ trong mệnh đề chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động đã được hoàn thành trong quá khứ.

Nó có thể được sử dụng như:

• chủ ngữ của câu.

• tân ngữ sau một số động từ

Phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành có dạng giống như danh động từ hoàn hảo, ví dụ: đã hỏi, đã nghiên cứu.

Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để:

• diễn tả một hành động xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính.

• nói về lý do của hành động trong mệnh đề chính.

Hướng dẫn dịch:

1. Bố tôi nhớ đã gặp người đàn ông trong văn phòng của mình.

2. Có một tuổi thơ khó khăn đã ảnh hưởng đến sự tự tin của anh ấy.

3. Không tham gia khóa học nấu ăn chuyên nghiệp, anh ấy không thể tìm được công việc đầu bếp nhà hàng.

4. Anh ấy phủ nhận đã đăng những bình luận tiêu cực về trường trên mạng xã hội.

5. Thi trượt đại học, cô quyết định đi học nghề.

6. Không dành đủ thời gian cho việc học. anh ấy đã không vượt qua kỳ thi

7. Sau khi học xong khóa nấu ăn chuyên nghiệp, anh trai tôi xin được việc làm đầu bếp nhà hàng.

8. Nói chuyện với anh họ về công việc trong tương lai. Tâm thay đổi kế hoạch ban đầu.

3 (trang 64 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite these sentences using perfect participle clauses or perfect gerunds. Add commas where necessary. (Viết lại những câu này bằng cách sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành hoặc động danh từ hoàn thành. Thêm dấu phẩy khi cần thiết.)

1. My mother didn’t go to university. She regretted it.

– ________ to university.

2. My sister finished school. Then she went to a vocational school to train to be a tour guide.

– ________ went to a vocational school to train to be a tour guide.

3. My grandfather did not remember that he had lost his reading glasses.

– ________ his reading glasses.

4. My brother wrote his first travel book after he had returned from Japan.

– ________ wrote his first travel book.

5. Trang won the first prize in the competition. She is very proud of this.

– ________ the first prize in the competition.

6. Nam worked as a mechanic’s apprentice and learnt useful job skills.

– ________ learnt useful job skills.

7. Phong achieved excellent grades at school, so he improved his chances of getting into a top university.

– ________ improved his chances of getting into a top university.

8. I spent a lot of time talking to her, and I realised she was not felling me the truth.

– ________ realised she was not telling me the truth.

Đáp án:

1. My mother regretted not having gone to university.

2. Having finished school, my sister went to a vocational school to train to be a tour guide.

3. My grandfather did not remember having lost his reading glasses.

4. Having returned from Japan, my brother wrote his first travel book.

5. Trang is very proud of having won the first prize in the competition.

6. Having worked as a mechanic’s apprentice, Nam learnt useful job skills.

7. Having achieved excellent grades at school, Phong improved his chances of getting into a top university.

8. Having spent a lot of time talking to her. I realised she was not telling me the truth.

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi hối hận vì đã không học đại học.

2. Sau khi học xong, em gái tôi đến một trường dạy nghề để đào tạo hướng dẫn viên du lịch.

3. Ông tôi không nhớ mình đã làm mất kính đọc sách.

4. Sau khi trở về từ Nhật Bản, anh trai tôi đã viết cuốn du ký đầu tiên của mình.

5. Trang rất tự hào vì đã giành được giải nhất trong cuộc thi.

6. Sau khi học nghề thợ cơ khí, Nam đã học được những kỹ năng công việc hữu ích.

7. Đạt điểm xuất sắc ở trường, Phong nâng cao cơ hội vào một trường đại học hàng đầu.

8. Đã dành nhiều thời gian nói chuyện với cô ấy. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã không nói với tôi sự thật.

IV. Reading (trang 64, 65, 66)

1 (trang 64-65 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answers.

Lam’s educational journey

Lam completed secondary education when his parents were over 55. They were both farmers with a very low income. He had good grades, but he knew that it would be very difficult for his parents to (1) his university costs. Lam talked to his teachers about his future plans and asked them for (2). He also attended several education (3) for school-leavers and met representatives from different educational institutions. He realised that vocational training could help him (4) a job faster because most vocational school courses are much shorter than those at traditional universities. He also found out that the factory in the nearest town was in need of (5). The factory also closely worked with a local vocational school that (6) different training courses. So Lam decided to (7) a one-year course in machinery mechanics. After finishing the course, Lam was immediately offered a(n) (8) in the factory. He still thinks that vocational training was the right choice for him. Now he can even give his parents a portion of his salary as a way of showing respect and gratitude to them for raising him.

SBT Tiếng Anh 11 trang 64, 65, 66 Unit 7 Reading | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

1. cover the cost: trang trải chi phí

2. ask for advice: xin lời khuyên

3. education fairs: hội chợ giáo dục

4. get a job: kiếm được việc làm

5. mechanics: thợ cơ khí

6. provide: cung cấp

7. attend: có mặt

8. offer a job: được mời làm việc

Hướng dẫn dịch:

Hành trình học vấn của Lâm

Lâm hoàn thành bậc trung học khi bố mẹ anh đã ngoài 55. Họ đều là nông dân với thu nhập rất thấp. Anh ấy đạt điểm cao, nhưng anh ấy biết rằng cha mẹ anh ấy sẽ rất khó khăn để trang trải chi phí đại học cho anh ấy. Lâm đã nói chuyện với các giáo viên của mình về kế hoạch tương lai của mình và xin họ lời khuyên. Anh ấy cũng đã tham dự một số hội chợ giáo dục dành cho học sinh mới tốt nghiệp và gặp gỡ đại diện từ các tổ chức giáo dục khác nhau. Anh nhận ra rằng học nghề có thể giúp anh kiếm được việc làm nhanh hơn vì hầu hết các khóa học ở trường dạy nghề ngắn hơn nhiều so với các khóa học ở trường đại học truyền thống. Anh ấy cũng phát hiện ra rằng nhà máy ở thị trấn gần nhất đang cần thợ cơ khí. Nhà máy cũng hợp tác chặt chẽ với một trường dạy nghề địa phương để cung cấp các khóa đào tạo khác nhau. Thế là Lâm quyết định tham gia khóa học một năm về cơ khí máy móc. Sau khi kết thúc khóa học, Lâm ngay lập tức được mời làm việc trong nhà máy. Anh vẫn cho rằng học nghề là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Giờ đây, anh ấy thậm chí có thể đưa cho bố mẹ một phần tiền lương của mình như một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với họ vì đã nuôi nấng anh ấy nên người.

2 (trang 65-66 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and complete each sentence on page 66 with no more than THREE words from the text. (Đọc văn bản và hoàn thành mỗi câu ở trang 66 với không quá BA từ trong văn bản.)

From a school-leaver to an award-winning teacher

We spoke with Mai Ha, an award-winning teacher, who grew up in a poor mountainous area. It’s amazing what she’s achieved and how muchshe’s contributed to her community.

Hi Mai Ha! Tell us about your education.

My parents always supported my studies, and I left school with high grades. Several top universities offered me a place, but I wanted to become a teacher of English, so I chose the University of Languages and International Studies.

I joined the university English language club, practising my English with native speakers and taking part in cultural exchanges. I also worked as a teaching assistant, which helped me improve my teaching skills. So after graduation, I got several job offers in Ha Noi.

But you returned to your home town. Why?

I think my old school needed me more than some big school in the city. English gave me lots of opportunities, and I wanted other young people in my town to learn the language and connect to the world.

You’re also involved in other initiatives. Can you tell us about them?

I became a member of several international teaching communities, and learnt a lot from experts and other English teachers. So I introduced an online platform to students at my school. They use it to communicate in English with teenagers from around the world.

Our school even teamed up with a school in Manchester, and students from both schools worked on several projects together.

You’ve just won the Teacher of the Year award. Congratulations! How do you feel about it? Thank you. l’m very proud of winning the award, but l’m prouder of my students, who work very hard to achieve their goals and learn new things. There is nothing more inspiring than seeing my students start to believe in themselves.

Hướng dẫn dịch:

Từ một sinh viên vừa rời ghế nhà trường đến một giáo viên từng đoạt giải thưởng

Trò chuyện với chúng tôi Mai Hà, một giáo viên từng đoạt nhiều giải thưởng, lớn lên ở một vùng nghèo miền núi. Thật đáng kinh ngạc với những gì cô ấy đã đạt được và cô ấy đã đóng góp bao nhiêu cho cộng đồng của mình.

Xin chào Mai Hà. Hãy cho chúng tôi biết về trình độ học vấn của bạn.

Bố mẹ tôi luôn ủng hộ việc học của tôi, và tôi rời trường với điểm số cao. Một số trường đại học hàng đầu đã mời tôi vào học, nhưng tôi muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh, vì vậy tôi đã chọn Đại học Ngoại ngữ.

Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường đại học, luyện tập tiếng Anh với người bản ngữ và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa. Tôi cũng từng làm trợ giảng, điều này giúp tôi cải thiện kỹ năng giảng dạy của mình. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được nhiều lời mời làm việc tại Hà Nội.

Nhưng bạn đã trở về thành phố quê hương của bạn. Tại sao?

Tôi nghĩ ngôi trường cũ của tôi cần tôi hơn một ngôi trường lớn nào đó trong thành phố. Tiếng Anh đã cho tôi rất nhiều cơ hội và tôi muốn những người trẻ tuổi khác trong thị trấn của tôi học ngôn ngữ này và kết nối với thế giới.

Bạn cũng tham gia vào các sáng kiến khác. Bạn có thể cho chúng tôi biết về chúng?

Tôi đã trở thành thành viên của một số cộng đồng giảng dạy quốc tế và học hỏi được nhiều điều từ các chuyên gia và giáo viên tiếng Anh khác. Vì vậy, tôi đã giới thiệu một nền tảng trực tuyến cho học sinh ở trường của tôi. Họ sử dụng nó để giao tiếp bằng tiếng Anh với thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới.

Trường của chúng tôi thậm chí còn hợp tác với một trường học ở Manchester, và học sinh của cả hai trường đã cùng nhau thực hiện một số dự án.

Bạn vừa giành được giải thưởng Giáo viên của năm. Chúc mừng! Bạn cảm thấy thế nào về nó? Cảm ơn bạn, tôi rất tự hào vì đã giành được giải thưởng, nhưng tôi tự hào hơn về các học sinh của mình, những người đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình và học hỏi những điều mới. Không có gì truyền cảm hứng hơn là nhìn thấy học sinh của tôi bắt đầu tin tưởng vào bản thân.

1. After leaving school, Mai Ha went to university and trained to become a _____.

2. Mai Ha joined the English language club at her university. She also worked as a _____.

3. After graduation, she returned to her home town to teach English at her _____.

4. Mai Ha’s students use _____ to connect with teenagers from other countries and improve their English.

5. Mai Ha is very pleased when her hard-working students _____ and learn new things.

Đáp án:

1. teacher of English

2. teaching assistant

3. old school

4. an online platform

5. achieve their goals

 

Giải thích:

1. Thông tin: Several top universities offered me a place, but I wanted to become a teacher of English, so I chose the University of Languages and International Studies.

2. Thông tin: I also worked as a teaching assistant, which helped me improve my teaching skills.

3. Thông tin: But you returned to your home town. Why?

4. Thông tin: So I introduced an online platform to students at my school. They use it to communicate in English with teenagers from around the world.

5. Thông tin: Thank you. l’m very proud of winning the award, but l’m prouder of my students, who work very hard to achieve their goals and learn new things.

Hướng dẫn dịch:

1. Sau khi rời ghế nhà trường, Mai Hà thi vào đại học và được đào tạo để trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh.

2. Mai Hà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh tại trường đại học của cô ấy. Cô ấy cũng đã làm việc như một trợ lý giảng dạy.

3. Sau khi tốt nghiệp, cô trở về quê dạy tiếng Anh ở trường cũ.

4. Học sinh của Mai Hà sử dụng một nền tảng trực tuyến để kết nối với thanh thiếu niên từ các quốc gia khác và cải thiện tiếng Anh của họ.

5. Mai Hà rất hài lòng khi những học sinh chăm chỉ của mình đạt được mục tiêu và học được những điều mới.

V. Speaking (trang 66, 67)

1 (trang 66 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

1. Tom: Ms Hoa, ________ an appointment with you next Monday to discuss my essay. Would 9 a.m. be convenient for you?

Ms Hoa: All right, I’ll see you then.

A. I’d like to make

B. I’d like to do

C. I’d like to call

D. I like to book

2. Lan: Ms Van, I would like to meet you to review my exam grades. Will you be available at 2 p.m. today?

Ms Van: I’m sorry, ________ this afternoon.

A. I can’t do it

B. I can’t make it

C. I don’t want it

D. I don’t need it

3. Khoa: Mr Smith, could I meet you on Friday afternoon after 4:30?

Mr Smith: OK. ________ at around five.

A. I’d like to

B. may I see you

C. I’ll see you

D. I can meet

4. Lan: Good afternoon. Is Dr Hoa in her office today?

Receptionist: Sorry, she’s just left for an important meeting. She’ll ________ to see you tomorrow morning.

A. sound good

B. suit you

C. be convenient

D. be available

5. Laura: Mike, I’d like to arrange a meeting of the history club next week. ________ for you?

Mike: I think Tuesday after school will suit me.

A. Would Tuesday suit

B. What time

C. When’s convenient

D. Are you free

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Tom: Cô Hoa, em muốn hẹn cô vào thứ Hai tới để thảo luận về bài luận của tôi. 9 giờ sáng có thuận tiện cho cô không?

Cô Hoa: Được rồi, cô sẽ gặp em sau đó.

2. Lan: Cô Vân, em muốn gặp cô để xem điểm bài kiểm tra của mình. Cô sẽ có mặt lúc 2 giờ chiều chứ? Hôm nay?

Cô Vân: Xin lỗi, chiều nay cô không tới được.

3. Khoa: Thưa ông Smith, tôi có thể gặp ông vào chiều thứ Sáu sau 4:30 được không?

Ông Smith: Được rồi. Tôi sẽ gặp cậu vào khoảng năm giờ.

4. Lan: Chào buổi chiều. Hôm nay bác sĩ Hoa có ở văn phòng không?

Lễ tân: Xin lỗi, cô ấy vừa đi họp quan trọng. Cô ấy sẽ có mặt để gặp bạn vào sáng mai.

5. Laura: Mike, tôi muốn sắp xếp một cuộc họp của câu lạc bộ lịch sử vào tuần tới. Khi nào thuận tiện cho bạn?

Mike: Tôi nghĩ thứ Ba sau giờ học sẽ phù hợp với tôi.

2 (trang 67 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Talk about your plans after leaving secondary school. Use the ideas below to help you. You can start your talk with the sentence below. (Nói về kế hoạch của bạn sau khi rời trường trung học. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói của mình bằng câu dưới đây.)

– type of educational institution you want to go to

– reasons why you have chosen it

– what you can do after you finish your studies there what you need to do to achieve your plans

Gợi ý:

Today, I’m going to talk about my plans after leaving secondary school. After finishing school, I would like to go to a vocational school to train to be a tour guide. Since / was a little boy/girl, I have always dreamt of becoming a tour guide. I love traveling and learning about different cultures. When I finish my course, I would like to take tourists to different parts of my country. As a tour guide, I will be able to introduce interesting cultural aspects to not only Vietnamese, but also foreign visitors. At present, I think I need to read more about our different cultures, especially the cultures of ethnic minorities. I also need fo improve my English, especially my ability to communicate well with others and present information clearly.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay, tôi sẽ nói về kế hoạch của mình sau khi rời trường trung học. Sau khi học xong em muốn đi học nghề hướng dẫn viên du lịch. Từ khi còn là một cậu bé/cô bé, tôi đã luôn mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi thích đi du lịch và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Khi tôi hoàn thành khóa học của mình, tôi muốn đưa khách du lịch đến các vùng khác nhau của đất nước tôi. Là một hướng dẫn viên du lịch, tôi sẽ có thể giới thiệu những khía cạnh văn hóa thú vị cho không chỉ người Việt Nam mà cả du khách nước ngoài. Hiện tại, tôi nghĩ mình cần đọc thêm về các nền văn hóa khác nhau của chúng ta, đặc biệt là nền văn hóa của các dân tộc thiểu số. Tôi cũng cần cải thiện tiếng Anh của mình, đặc biệt là khả năng giao tiếp tốt với người khác và trình bày thông tin rõ ràng.

VI. Writing (trang 67, 68)

1 (trang 67 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ dưới đây, và thêm một số từ khi cần thiết để tạo thành các câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi dạng của một số động từ.)

1. I / write / ask / information / language courses / your learning centre.

2. Could / you / please / let / know / whether / there / German courses / your language centre?

3. I / wonder / if / your language centre / offer / German course / beginners.

4. I / would like / know / how long / course for beginners / last.

5. Could / you / please / tell / length / course for beginners?

6. I / would / grateful / you could tell / course fees.

7. Would you mind / tell / there / native teachers / your language centre?

8. It / would / great / you could send / information / my email address.

Đáp án:

1. I am writing to ask for some information about the language courses at your learning centre.

2. Could you please let me know whether there are German courses af your language centre?

3. I wonder if your language centre offers a German course for beginners.

4. I would like to know how long a course for beginners lasts.

5. Could you please tell me the length of a course for beginners?

6. I would be grateful if you could tell me the course fees.

7. Would you mind telling me if/whether there are native teachers af your language centre?

8. It would be great if you could send the information to my email address.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi viết thư này để hỏi một số thông tin về các khóa học ngôn ngữ tại trung tâm học tập của bạn.

2. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết liệu có các khóa học tiếng Đức ở trung tâm ngoại ngữ của bạn không?

3. Không biết trung tâm ngoại ngữ của bạn có cung cấp khóa học tiếng Đức cho người mới bắt đầu không.

4. Tôi muốn biết khóa học dành cho người mới bắt đầu kéo dài bao lâu.

5. Xin vui lòng cho tôi biết thời lượng của một khóa học dành cho người mới bắt đầu?

6. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết học phí.

7. Bạn vui lòng cho tôi biết liệu trung tâm ngoại ngữ của bạn có giáo viên bản ngữ không?

8. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể gửi thông tin đến địa chỉ email của tôi.

2 (trang 67-68 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the questions without changing their meanings.

1. Does your language centre offer English courses?

– Could you please tell me _______?

2. What is the average class size at your school?

– I want to know _______.

3. How much does a course for beginners cost?

– I would be grateful if you could tell me _______.

4. Do all your teachers have professional teaching qualifications?

– Would you mind telling me _______?

5. Could you send your school brochure to my address?

– It would be great if _______.

6. Can I start classes immediately?

– I’d like to know _______.

7. What facilities do you provide at your school?

– I’d appreciate it if you could _______.

8. Do you have any online resources for self-study?

– I wonder _______.

Đáp án:

1. Could you please tell me If/whether your language centre offers English courses?

2. I want to know what the average class size at your school is.

3. I would be grateful if you could tell me how much a course for beginners costs.

4. Would you mind telling me if/whether all your teachers have professional teaching qualifications?

5. It would be great if you could send your school brochure to my address.

6. I’d like to know if/whether I can start classes immediately.

7. I’d appreciate it if you could tell me/let me know what facilities you provide at your school.

8. I wonder if/ whether you have any online resources for self-study.

Hướng dẫn dịch:

1. Vui lòng cho tôi biết liệu trung tâm ngoại ngữ của bạn có cung cấp các khóa học tiếng Anh không?

2. Tôi muốn biết quy mô lớp học trung bình ở trường của bạn là bao nhiêu.

3. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết chi phí một khóa học dành cho người mới bắt đầu là bao nhiêu.

4. Bạn có thể cho tôi biết liệu tất cả giáo viên của bạn có trình độ giảng dạy chuyên nghiệp hay không?

5. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể gửi tài liệu về trường học của bạn đến địa chỉ của tôi.

6. Tôi muốn biết liệu tôi có thể bắt đầu các lớp học ngay lập tức hay không.

7. Tôi rất cảm kích nếu bạn có thể cho tôi biết/cho tôi biết trường của bạn cung cấp những cơ sở vật chất gì.

8. Tôi tự hỏi liệu bạn có tài nguyên trực tuyến nào để tự học hay không.

3 (trang 68 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Write a letter (140-170 words) to request information about the course in the advertisement below. Use the suggested ideas in the box to help you or your own ideas. (Viết một lá thư (140-170 từ) để yêu cầu thông tin về khóa học trong quảng cáo dưới đây. Sử dụng những ý tưởng gợi ý trong hộp để giúp bạn hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 67, 68 Unit 7 Writing | Tiếng Anh 11 Global success

Gợi ý:

Dear Sir or Madam,

I am writing to ask for some information about the language courses at your language centre. I am now in grade 11, and I want to learn another foreign language, which I hope to use after leaving school.

First, could you please let me know whether there are German courses at your language centre? I would also like to know how long the course for beginners lasts and how often classes take place. This information would help me organise my schoolwork and see how much time I have left for your course.

Next, I would be grateful if you could tell me the course fees. Do you also offer any discount on fees?

Finally, would you mind telling me if there are native German-speaking teachers at your language centre? I would prefer native teachers as they speak naturally and tell interesting stories about the place they come from.

If would be great if you could send your school brochure to my address. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Ha Anh

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để hỏi một số thông tin về các khóa học ngôn ngữ tại trung tâm ngôn ngữ của bạn. Bây giờ tôi đang học lớp 11 và tôi muốn học một ngoại ngữ khác, thứ mà tôi hy vọng sẽ sử dụng sau khi rời ghế nhà trường.

Trước tiên, bạn có thể vui lòng cho tôi biết liệu có các khóa học tiếng Đức tại trung tâm ngoại ngữ của bạn không? Tôi cũng muốn biết khóa học dành cho người mới bắt đầu kéo dài bao lâu và các lớp học diễn ra thường xuyên như thế nào. Thông tin này sẽ giúp tôi tổ chức việc học ở trường và xem tôi còn bao nhiêu thời gian cho khóa học của bạn.

Tiếp theo, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết học phí. Bạn cũng cung cấp bất kỳ giảm giá phí?

Cuối cùng, bạn có thể cho tôi biết nếu có giáo viên bản ngữ nói tiếng Đức tại trung tâm ngôn ngữ của bạn không? Tôi thích giáo viên bản ngữ hơn vì họ nói chuyện tự nhiên và kể những câu chuyện thú vị về nơi họ đến.

Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể gửi tài liệu giới thiệu trường học của bạn đến địa chỉ của tôi, rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Hà Anh.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 11 Global Success hay, chi tiết khác:

Unit 6: Preserving our heritage

Unit 7: Education options for school-leavers

Unit 8: Becoming independent

Test yourself 3

Unit 9: Social issues