Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 7 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 7 Speaking

1 (trang 66 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

1. Tom: Ms Hoa, ________ an appointment with you next Monday to discuss my essay. Would 9 a.m. be convenient for you?

Ms Hoa: All right, I’ll see you then.

A. I’d like to make

B. I’d like to do

C. I’d like to call

D. I like to book

2. Lan: Ms Van, I would like to meet you to review my exam grades. Will you be available at 2 p.m. today?

Ms Van: I’m sorry, ________ this afternoon.

A. I can’t do it

B. I can’t make it

C. I don’t want it

D. I don’t need it

3. Khoa: Mr Smith, could I meet you on Friday afternoon after 4:30?

Mr Smith: OK. ________ at around five.

A. I’d like to

B. may I see you

C. I’ll see you

D. I can meet

4. Lan: Good afternoon. Is Dr Hoa in her office today?

Receptionist: Sorry, she’s just left for an important meeting. She’ll ________ to see you tomorrow morning.

A. sound good

B. suit you

C. be convenient

D. be available

5. Laura: Mike, I’d like to arrange a meeting of the history club next week. ________ for you?

Mike: I think Tuesday after school will suit me.

A. Would Tuesday suit

B. What time

C. When’s convenient

D. Are you free

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Tom: Cô Hoa, em muốn hẹn cô vào thứ Hai tới để thảo luận về bài luận của tôi. 9 giờ sáng có thuận tiện cho cô không?

Cô Hoa: Được rồi, cô sẽ gặp em sau đó.

2. Lan: Cô Vân, em muốn gặp cô để xem điểm bài kiểm tra của mình. Cô sẽ có mặt lúc 2 giờ chiều chứ? Hôm nay?

Cô Vân: Xin lỗi, chiều nay cô không tới được.

3. Khoa: Thưa ông Smith, tôi có thể gặp ông vào chiều thứ Sáu sau 4:30 được không?

Ông Smith: Được rồi. Tôi sẽ gặp cậu vào khoảng năm giờ.

4. Lan: Chào buổi chiều. Hôm nay bác sĩ Hoa có ở văn phòng không?

Lễ tân: Xin lỗi, cô ấy vừa đi họp quan trọng. Cô ấy sẽ có mặt để gặp bạn vào sáng mai.

5. Laura: Mike, tôi muốn sắp xếp một cuộc họp của câu lạc bộ lịch sử vào tuần tới. Khi nào thuận tiện cho bạn?

Mike: Tôi nghĩ thứ Ba sau giờ học sẽ phù hợp với tôi.

2 (trang 67 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Talk about your plans after leaving secondary school. Use the ideas below to help you. You can start your talk with the sentence below. (Nói về kế hoạch của bạn sau khi rời trường trung học. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói của mình bằng câu dưới đây.)

– type of educational institution you want to go to

– reasons why you have chosen it

– what you can do after you finish your studies there what you need to do to achieve your plans

Gợi ý:

Today, I’m going to talk about my plans after leaving secondary school. After finishing school, I would like to go to a vocational school to train to be a tour guide. Since / was a little boy/girl, I have always dreamt of becoming a tour guide. I love traveling and learning about different cultures. When I finish my course, I would like to take tourists to different parts of my country. As a tour guide, I will be able to introduce interesting cultural aspects to not only Vietnamese, but also foreign visitors. At present, I think I need to read more about our different cultures, especially the cultures of ethnic minorities. I also need fo improve my English, especially my ability to communicate well with others and present information clearly.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay, tôi sẽ nói về kế hoạch của mình sau khi rời trường trung học. Sau khi học xong em muốn đi học nghề hướng dẫn viên du lịch. Từ khi còn là một cậu bé/cô bé, tôi đã luôn mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi thích đi du lịch và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Khi tôi hoàn thành khóa học của mình, tôi muốn đưa khách du lịch đến các vùng khác nhau của đất nước tôi. Là một hướng dẫn viên du lịch, tôi sẽ có thể giới thiệu những khía cạnh văn hóa thú vị cho không chỉ người Việt Nam mà cả du khách nước ngoài. Hiện tại, tôi nghĩ mình cần đọc thêm về các nền văn hóa khác nhau của chúng ta, đặc biệt là nền văn hóa của các dân tộc thiểu số. Tôi cũng cần cải thiện tiếng Anh của mình, đặc biệt là khả năng giao tiếp tốt với người khác và trình bày thông tin rõ ràng.