Với giải Unit 2 Project lớp 11 trang 27 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 2: The generation gap giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 2: The generation gap

GENERATIONAL DIFFERENCES AMONG US

(Những sự khác biệt về thế hệ giữa chúng ta)

Work in groups. Each member of your group should ask three people from different generations to complete the survey below.

(Làm việc nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm của bạn nên yêu cầu ba người thuộc các thế hệ khác nhau hoàn thành bản khảo sát bên dưới.)

These people could include:

(Những người này có thể bao gồm)

1) a classmate or brother/sister,

(bạn cùng lớp hoặc anh/chị/em)

2) a mother/father, or someone of their generation,

(mẹ/cha, hoặc ai đó thuộc thế hệ của họ)

3) a grandma/grandpa, or someone of their generation.

(ông/bà, hoặc ai đó cùng thế hệ với họ)

Your presentation should summarise the survey results.

(Bài thuyết trình của bạn nên tóm tắt các kết quả khảo sát.)

 

Questions

Person 1

Person 2

Person 3

1.

What is/are your favourite…?

 

 

 

 

music

 

 

 

 

clothes

 

 

 

 

TV programmes

 

 

 

 

hobbies

 

 

 

 

place to live

 

 

 

2.

 Do you think there is a generation gap in your family? If yes, how do you deal with it?

 

 

 

Lời giải:

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 2: The generation gap | Global Success (ảnh 3)