Với giải 1 trang 57 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Vocabulary

1 (trang 57 SBT Tiếng Anh 10): Find the following words in the word search (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ)

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 57, 58 Unit 8 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thứcXem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the following sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)….

3 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10): Complete the text using the words in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các từ trong hộp.)….