Với giải 2 trang 32 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Speaking

2 (trang 32 SBT Tiếng Anh 10)Talk about someone you know who often does volunteering activities. (Nói về một người mà bạn biết, người thường tham gia các hoạt động tình nguyện.)

Gợi ý:

I’m going to tell you about a friend of mine, Gang, who often does volunteer work. Whenever her primary school raises money to help disadvantaged people, Giang usually donates part of her lucky money or pocket money to charities. She still often watches TV programmes about life of children in remote or disaster areas. She knows and realises that children there really need textbooks and school items. So at the end of each school year, Giang collects unwanted textbooks and other school items to donate. I believe that what Giang does is really helpful and practical. I’ve also learnt a lot from her and I’m keen to help people in need in my community.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một người bạn của tôi, Gang, người thường làm công việc tình nguyện. Mỗi khi trường tiểu học quyên góp tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Giang thường tặng một phần tiền lì xì hoặc tiền tiêu vặt của mình cho các tổ chức từ thiện. Cô vẫn thường xem các chương trình truyền hình về cuộc sống của trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai. Cô ấy biết và nhận ra rằng trẻ em ở đó thực sự cần sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Vì vậy, vào mỗi cuối năm học, Giang thu thập những cuốn sách giáo khoa và những đồ dùng không cần thiết của trường để quyên góp. Tôi tin rằng những gì Giang làm thực sự hữu ích và thiết thực. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ cô ấy và tôi muốn giúp đỡ những người cần giúp đỡ trong cộng đồng của tôi.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 32 SBT Tiếng Anh 10)Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)….