Với giải 2 trang 58 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Vocabulary

2 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the following sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)

1. … learning may not be effective if students have problems with the internet.

A. Face-to-face

B. Online

C. Traditional

2. Teachers can use some … to get students more interested in the lessons.

A. plans

B. tips

C. strategies

3. In … learning, students may have class discussions, take online tests and submit homework online.

A. normal

B. blended

C. traditional

4. Online courses give students the chance to work at their own …

A. pace

B. notes

C. rate

5. Teachers can create a classroom blog for students to post ideas and …

A. materials

B. comments

C. activities

6. Many teachers have tried to change their … classrooms into a modern learning environment.

A. blended

B. traditional

C. original

7. We are often asked to … materials at home and make a presentation in class.

A. choose

B. prepare

C. watch

8. The Internet will motivate students to … more effectively.

A. chat

B. act

C. study

Đáp án:

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

6. B

7. B

8. C

Hướng dẫn dịch:

1. Học trực tuyến có thể không hiệu quả nếu học sinh gặp vấn đề với internet.

2. Giáo viên có thể sử dụng một số chiến lược để học sinh hứng thú hơn với bài học.

3. Trong học tập kết hợp, học sinh có thể thảo luận trong lớp, làm bài kiểm tra trực tuyến và nộp bài tập về nhà trực tuyến.

4. Các khóa học trực tuyến cung cấp cho sinh viên cơ hội làm việc theo tốc độ của riêng họ.

5. Giáo viên có thể tạo một blog trong lớp học để học sinh đăng ý tưởng và nhận xét.

6. Nhiều giáo viên đã cố gắng thay đổi các lớp học truyền thống của họ thành một môi trường học tập hiện đại.

7. Chúng tôi thường được yêu cầu chuẩn bị tài liệu ở nhà và thuyết trình trên lớp.

8. Internet sẽ thúc đẩy học sinh học tập hiệu quả hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 57 SBT Tiếng Anh 10): Find the following words in the word search (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ)…

3 (trang 58 SBT Tiếng Anh 10): Complete the text using the words in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các từ trong hộp.)….