Với giải 3 trang 35 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 5 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Vocabulary

3 (trang 35 SBT Tiếng Anh 10)Choose the best answers to complete the sentences below. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu dưới đây.)

1. You should …the batteries fully before using the smartphones.

A. apply

B. display

C. store

D. charge

2. This device … people to communicate by using voice commands.

A. allows

B. makes

C. applies

D. lets

3. … cars can work with little human control.

A. Driver

B. Driven

C. Driverless

D. Non-driver

4. “…” means “made by humans’.

A. valuable

B. useful

C. artificial

D. helpful

5. … is not part of a computer.

A. Hardware

B. Software

C. Process

D. RAM

6. This device is not … for children.

A. suitable

B. valuable

C. various

D. artificial

7. We do not like … on animals.

A. experiences

B. experiments

C. exercises

D. expressions

8. They … a new camera in the classroom to monitor the activities.

A. applied

B. installed

C. displayed

D. stored

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. C

5. C

6. A

7. B

8. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên sạc đầy pin trước khi sử dụng điện thoại thông minh.

2. Thiết bị này cho phép mọi người giao tiếp bằng cách sử dụng lệnh thoại.

3. Xe không người lái có thể hoạt động với ít sự điều khiển của con người.

4. “nhân tạo” có nghĩa là “do con người tạo ra”.

5. Quy trình không phải là một phần của máy tính.

6. Thiết bị này không thích hợp cho trẻ em.

7. Chúng tôi không thích thí nghiệm trên động vật.

8. Họ đã lắp đặt một camera mới trong lớp học để theo dõi các hoạt động.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10)Complete the sentences using the words in the box (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ trong hộp)….

2 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…