Với giải 2 trang 36 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 5 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Grammar

2 (trang 36 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. Avoid (charge) the device for too long. It may overheat and break down.

2. It’s very convenient (look) up a new word on a smartphone when learning English.

3. Computers allow us (store) a lot of information.

4. Robots help us (do) difficult or dangerous tasks.

5. (Carry) a laptop around is easy because it is often very light and small.

6. I decided (give) my old laptop to my younger brother.

7. Some people hate (use) technology.

8. My friends enjoy (learn) English on their smart devices.

Đáp án:

1. charging

2. to look

3. to store

4. do / to do

5. To carry / Carrying

6. to give

7. using / to use

8. learning

Hướng dẫn dịch:

1. Tránh sạc thiết bị quá lâu. Nó có thể quá nóng và hỏng.

2. Tra từ mới trên điện thoại thông minh khi học tiếng Anh rất tiện lợi.

3. Máy tính cho phép chúng ta lưu trữ rất nhiều thông tin.

4. Robot giúp chúng ta làm những công việc khó khăn hoặc nguy hiểm.

5. Mang theo máy tính xách tay rất dễ dàng vì nó thường rất nhẹ và nhỏ.

6. Tôi quyết định tặng chiếc máy tính xách tay cũ của tôi cho em trai tôi.

7. Một số người ghét sử dụng công nghệ.

8. Bạn bè của tôi thích học tiếng Anh trên thiết bị thông minh của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 35 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)…

3 (trang 36 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)….