Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 2 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 2 Pronunciation

(trang 40 SBT Tiếng Anh 10):Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress. (Chọn chữ cái đúng (A, B, C hoặc D) để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại ở vị trí của trọng âm chính.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 40 Test yourself 2 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. C

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 40, 41 Test yourself 2 Vocabulary & Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 40 Test yourself 2 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 49, 50 Unit 6 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 49 Unit 6 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 47, 48 Unit 6 Reading