Bài tập Friends plus 6 unit 1 Towns and Cities Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities có đáp án với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 Friends plus khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

 • Complete the sentence.
 • 1. __________ 5 mobile phones on the table.
 • 2. ______________ a big cupboard in the kitchen.
 • 3. ___________ two maps and a poster on the wall.
 • 4. ___________ many flower vases on the shop.
 • 5. __________ many oranges on the fridge.
 • 6. ______________ a café near your house?
 • 7. How many classrooms _________ in your school?
 • 8. _______ any clothing shops on Ho Tung Mau street?
 • 9. How many cats _________ in your local pet hospital?
 • 10. _________ a shopping mall near your flat?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kết quả

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem.

Bài tập tiếng Anh 6 Friends plus Unit 1 Online Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Friends plus Unit 1 Online

Kết quả

Bạn đã làm sai một số câu hỏi. Vậy là bạn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc phần lý thuyết của bài học này. Hãy lên núi tu luyện lại kiến thức tại đây rồi trở lại chinh phục bài kiểm tra nhé!

Bài tập tiếng Anh 6 Friends plus Unit 1 Online Ngữ pháp Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại