Tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 2 Writing

Giải Writing tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 2 Days hướng dẫn giải toàn bộ phần bài tập tiếng Anh SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 31 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

THINK! What is your favourite special day or celebration? Hãy nghĩ xem! Ngày đặc biệt hay lễ kỷ niệm nào mà em thích?

Gợi ý

My favorite special day is Lunar New year. Because I can visit our grandparents and my relatives.

1. Check the meaning of the words in the box. Then describe the photo using the words. Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung. Sau đó miêu tả bức ảnh sử dụng các từ này.

Đáp án

– celebration (n): sự tổ chức, lễ kỷ niệm

– parade (n): cuộc diễu hành

– costume (n): trang phục

Trả lời

The photo is about a special celebration in a country. There is a crowded parade with a lot of people in colorful costumes.

2. Read the description. Where and when is the carnival? What do people do?Đọc bài miêu tả. Lễ hội hóa trang này diễn ra ở đâu và khi nào? Mọi người làm gì?

Đáp án

The carnival is in Notting Hill, London in August. People wear colorful costumes, play music and dance.

3. Look at the text and complete the Key Phrases. Nhìn vào văn bản và hoàn thành Key Phrases.

Đáp án

KEY PHRASES

Talking about a celebration

1. You can enjoy the Notting Hill Carnival.

2. Local people celebrate Caribbean culture.

3. There are big parades in the street.

4. It’s a lot of fun.

Language Point: also

4. Look at the words in blue in the text. How do you say also in your language? Then choose the correct words.Nhìn từ màu xanh trong bài đọc. Trong ngôn ngữ của bạn nó có nghĩa là gì? Sau đó chọn từ đúng.

5. USE IT! Follow the steps in the writing guide. Thực hành! Hãy làm theo các bước trong phần hướng dẫn viết.

WRITING GUIDE

A. TASK

Write a description of a celebration or special day in your town or country for a website.

B. THINK AND PLAN

1. What’s the celebration?

2. When and where is it?

3. What do people do?

Note: Write only ONE paragraph.

You can enjoy … .

Local people celebrate … .

There is / There are … .

They… .

It’s… .

I don’t usually / usually … .

D. CHECK

  • present simple
  • position of also
  • position of adverbs of frequency

Trên đây là Giải tiếng Anh unit 2 lớp 6 Days Writing trang 31.