Với giải Unit 9 Writing lớp 11 trang 106 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 9: Social issues giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 9: Social issues

A proposal against cyberbullying

(Một đề xuất chống bắt nạt trên mạng)

1. You are planning a school campaign against cyberbullying. Work in groups to discuss these questions.

(Bạn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng. Làm việc theo nhóm để thảo luận những câu hỏi này.)

1. When and where should the campaign take place? How long should it last?

(Chiến dịch nên diễn ra khi nào và ở đâu? Chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu?)

2. Who should participate in It? (You can choose more than one and add your ideas.)

(Ai nên tham gia vào Nó? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một và thêm ý kiến của mình.))

A. Everyone who is interested.

(Tất cả những ai quan tâm.)

B. Victims of cyberbullying.

(Nạn nhân của bắt nạt trên mạng.)

C. Parents.

(Cha mẹ.)

D. Teachers.

(Giáo viên.)

E. Your idea: _______________

(Ý tưởng của bạn: _______________)

3. What activities should the campaign include? (You can choose more than one and add your ideas.)

(Chiến dịch nên bao gồm những hoạt động nào? (Bạn có thể chọn nhiều hoạt động và thêm ý tưởng của mình.))

A. Giving talks about cyberbullying.  

(Nói về bắt nạt trên mạng.)

B. Providing students with resources where they can find information on cyberbullying and how to deal with it.

(Cung cấp cho học sinh các nguồn tài nguyên nơi họ có thể tìm thấy thông tin về bắt nạt trên mạng và cách đối phó với nó.)

C. Inviting students to share experiences of cyberbullying.  

(Mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm bắt nạt trên mạng.)

D. Informing students of the school anti-bullying policies.

(Thông báo cho học sinh về các chính sách chống bắt nạt của trường.)

E. Showing cyberbullying videos to promote discussion about the issue.

(Hiển thị các video bắt nạt trên mạng để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.)

F. Your idea: ______________

(Ý tưởng của bạn: ______________)

4. What should be the main goals of the campaign?

(Mục tiêu chính của chiến dịch là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. The campaign against cyberbullying should take place at the school during the academic year, ideally at the beginning of the school year to set the tone for a safe and inclusive environment. The duration of the campaign can vary, but it should be long enough to cover all the planned activities and ensure that students have ample opportunity to engage with the campaign.

(Chiến dịch chống bắt nạt trên mạng nên diễn ra tại trường học trong năm học, lý tưởng nhất là vào đầu năm học để tạo tiếng vang cho một môi trường an toàn và hòa nhập. Thời lượng của chiến dịch có thể khác nhau, nhưng phải đủ dài để bao gồm tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch và đảm bảo rằng học sinh có nhiều cơ hội tham gia vào chiến dịch.)

2. The following groups should participate in the campaign:

(Các nhóm sau nên tham gia chiến dịch)

A. Everyone who is interested.

(Tất cả những ai quan tâm.)

B. Victims of cyberbullying.

(Nạn nhân của bắt nạt trên mạng.)

C. Parents.

(Cha mẹ.)

D. Teachers.

(Thầy cô.)

E. Local community organizations or experts on cyberbullying.

(Các tổ chức cộng đồng địa phương hoặc các chuyên gia về bắt nạt trên mạng.)

3. The following activities could be included in the campaign:

(Các hoạt động sau có thể được đưa vào chiến dịch)

A. Giving talks about cyberbullying, its effects, and how to prevent it.

(Nói về bắt nạt trên mạng, ảnh hưởng của nó và cách ngăn chặn.)

B. Providing students with resources where they can find information on cyberbullying and how to deal with it.

(Cung cấp cho học sinh các nguồn tài nguyên nơi họ có thể tìm thấy thông tin về bắt nạt trên mạng và cách đối phó với nó.)

C. Inviting students to share experiences of cyberbullying in a safe and supportive environment.

(Mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm về bắt nạt trên mạng trong một môi trường an toàn và hỗ trợ.)

D. Informing students of the school’s anti-bullying policies and the consequences of cyberbullying.

(Thông báo cho học sinh về các chính sách chống bắt nạt của trường và hậu quả của việc bắt nạt trên mạng.)

E. Showing cyberbullying videos to promote discussion about the issue.

(Hiển thị các video bắt nạt trên mạng để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.)

F. Hosting workshops on online safety and responsible online behavior.

(Tổ chức các hội thảo về an toàn trực tuyến và hành vi trực tuyến có trách nhiệm.)

4. The main goals of the campaign should be to:

(Mục tiêu chính của chiến dịch là)

A. Increase awareness about cyberbullying and its effects on individuals and the community.

(Nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng và ảnh hưởng của nó đối với các cá nhân và cộng đồng.)

B. Empower students to take a stand against cyberbullying and promote a culture of respect and kindness.

(Trao quyền cho học sinh để có lập trường chống bắt nạt trên mạng và thúc đẩy văn hóa tôn trọng và tử tế.)

C. Provide resources and support for students who have experienced cyberbullying.

(Cung cấp tài nguyên và hỗ trợ cho những học sinh từng bị bắt nạt trên mạng.)

D. Strengthen the school’s anti-bullying policies and procedures to prevent cyberbullying and respond effectively to incidents.

(Tăng cường các chính sách và quy trình chống bắt nạt của trường để ngăn chặn bắt nạt trên mạng và ứng phó hiệu quả với các sự cố.)

E. Foster a safe and inclusive environment for all students, both online and offline.

(Thúc đẩy một môi trường an toàn và toàn diện cho tất cả học sinh, cả trực tuyến và ngoại tuyến.)

2. Write a proposal for the campaign (150-180 words) to your head teacher. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

(Viết một đề xuất cho chiến dịch (150-180 từ) cho giáo viên chủ nhiệm của bạn. Sử dụng các ý tưởng trong phần 1 và dàn ý với các cách diễn đạt hữu ích bên dưới để giúp bạn.)

Unit 9 Writing lớp 11 trang 106 | Tiếng Anh 11 Global Success

Lời giải chi tiết:

Title: A SCHOOL CAMPAIGN AGAINST CYBERBULLYING

To: Ms. Linh

Date: 8th July 2023

Prepared by: Lan

Introduction:

Cyberbullying has become a serious issue nowadays because of the widespread use of social media and the internet among young people. It can have a severe impact on students’ mental health, leading to low self-esteem, anxiety, and depression. We would like to propose a school campaign against cyberbullying to raise awareness among students and create a safe and inclusive environment.

Details about the campaign:

The campaign events/activities will take place in the school throughout the academic year. The campaign will last for three months, starting in September and ending in November. Everyone who is interested, including victims of cyberbullying, parents, teachers, and local community organizations or experts on cyberbullying, will participate in the campaign.

The campaign will target all students in the school, from primary to secondary. The main events/activities will include talks about cyberbullying, workshops on online safety and responsible online behavior, and inviting students to share their experiences of cyberbullying in a safe and supportive environment.

Goals and benefits of the campaign:

The campaign aims at raising awareness about cyberbullying and its effects on individuals and the community. It will empower students to take a stand against cyberbullying and promote a culture of respect and kindness. The campaign will provide resources and support for students who have experienced cyberbullying. It will also strengthen the school’s anti-bullying policies and procedures to prevent cyberbullying and respond effectively to incidents. The campaign will foster a safe and inclusive environment for all students, both online and offline.

Conclusion:

We hope that you will consider our proposal for a school campaign against cyberbullying. We believe that this campaign will have a significant impact on students’ lives and create a safer and more inclusive school environment. Thank you for your consideration.

Tạm dịch:

Tiêu đề: CHIẾN DỊCH TRƯỜNG HỌC CHỐNG BẮT NẠP TRÊN MẠNG

Kính gửi: Cô Linh

Ngày: 8 tháng 7 năm 2023

Người soạn: Lân

Giới thiệu:

Bắt nạt trên mạng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ngày nay do việc sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông xã hội và internet trong giới trẻ. Nó có thể tác động nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của học sinh, dẫn đến lòng tự trọng thấp, lo lắng và trầm cảm. Chúng tôi muốn đề xuất một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng để nâng cao nhận thức của học sinh và tạo ra một môi trường an toàn và hòa nhập.

Thông tin chi tiết về chiến dịch:

Các sự kiện/hoạt động của chiến dịch sẽ diễn ra trong trường trong suốt năm học. Chiến dịch sẽ kéo dài trong ba tháng, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 11. Tất cả những ai quan tâm, kể cả nạn nhân của bắt nạt trên mạng, phụ huynh, giáo viên và các tổ chức cộng đồng địa phương hoặc chuyên gia về bắt nạt trên mạng, sẽ tham gia vào chiến dịch.

Chiến dịch sẽ hướng đến tất cả học sinh trong trường, từ tiểu học đến trung học. Các sự kiện/hoạt động chính sẽ bao gồm các cuộc nói chuyện về bắt nạt trên mạng, hội thảo về an toàn trực tuyến và hành vi trực tuyến có trách nhiệm, đồng thời mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm về bắt nạt trên mạng trong một môi trường an toàn và hỗ trợ.

Mục tiêu và lợi ích của chiến dịch:

Chiến dịch nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng và những ảnh hưởng của nó đối với các cá nhân và cộng đồng. Nó sẽ trao quyền cho học sinh để có lập trường chống bắt nạt trên mạng và thúc đẩy văn hóa tôn trọng và lòng tốt. Chiến dịch sẽ cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho những học sinh từng bị bắt nạt trên mạng. Nó cũng sẽ tăng cường các chính sách và thủ tục chống bắt nạt của trường để ngăn chặn bắt nạt trên mạng và ứng phó hiệu quả với các sự cố. Chiến dịch sẽ thúc đẩy một môi trường an toàn và toàn diện cho tất cả học sinh, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Phần kết luận:

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc đề xuất của chúng tôi về chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng. Chúng tôi tin rằng chiến dịch này sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống của học sinh và tạo ra một môi trường học đường an toàn và hòa nhập hơn. Cám ơn bạn đã xem xét.