Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 2: The generation gap sách Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 2: The generation gap

I. Pronunciation (trang 11)

1 (trang 11 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following sentences and choose the full form of the underlined words. Then practices saying the sentences. (Đọc các câu sau và chọn dạng đầy đủ của các từ được gạch chân. Sau đó thực hành nói các câu.)

1. She’s never discussed her problems with her father.

A. She is                            B. She has

2. There’s always some disagreement between me and my mother.

A. There is                         B. There has

3. I’d like some fruit cake, please

A. I would                         B. I had

4. We’d lived with our extended family before we moved to a new house.

A. We would                     B. We had

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. B

Giải thích:

1. Có “never discussed’’ => thì HTHT => cần trợ động từ “has’’

2. There is: có gì đó

3. would like sth: thích cái gì

4. Có “before’’ => thì HT => cần trợ động từ “had’’

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy chưa bao giờ thảo luận những vấn đề của mình với bố.

2. Luôn có một số bất đồng giữa tôi và mẹ tôi.

3. Tôi muốn một ít bánh trái cây, làm ơn

4. Chúng tôi đã sống với đại gia đình của mình trước khi chuyển đến một ngôi nhà mới.

2 (trang 11 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the following sentences using contractions. Then practice saying them. (Viết lại các câu sau sử dụng các rút gọn. Sau đó thực hành nói chúng.)

1.  Many people do not like to live with their extended family

2. Parents should not limit their children’s screen time

3. Even facts cannot make people change their minds

4. She said she would not like to go to the park

Đáp án:

1. Many people don’t like to live with their extended family

2. Parents shouldn’t limit their children’s screen time

3. Even facts can’t make people change their minds

4. She said she wouldn’t like to go to the park

Giải thích:

1. don’t like + to V: không thích làm gì

2. shouldn’t + V: không nên làm gì

3. can/can’t + V: có thể/ không thể làm gì

4. would like + to V: thích làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiều người không thích sống cùng đại gia đình

2. Cha mẹ không nên giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của con cái

3. Ngay cả sự thật cũng không thể khiến người ta thay đổi suy nghĩ

4. Cô ấy nói cô ấy không thích đi công viên

II. Vocabulary (trang 11, 12, 13)

1 (trang 11 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Find the following words in the word search. (Tìm các từ sau trong tìm kiếm từ.)

digital native

curious

extended

argument

conflict

hire

generation

traditional

 

SBT Tiếng Anh 11 trang 11, 12, 13 Unit 2 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 11, 12, 13 Unit 2 Vocabulary | Tiếng Anh 11 Global success

Hướng dẫn dịch:

digital native: bản kỹ thuật số

curious (adj): tò mò

extended (adj): mở rộng

argument (n): lý lẽ

conflict (v): xung đột

hire (v): thuê

generation (n): thế hệ

traditional (adj): thuộc về truyền thống

2 (trang 12 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu.)

1. It is impossible to avoid daily ____ when you live with your extended family.

A. arguments           B. views                  C. attitudes              D. characteristics

2. Older generations often have very ____ about how people should live.

A. common characteristics                      B. traditional views           

C. generational conflicts                         D. cultural values

3. We should respect the ____ that have been passed down from the previous generations.

A. family conflicts                                  B. generational differences             

C. cultural values                                    D. common behaviors

4. Educational games can help bridge the ____ between children, parents, and grandparents.

A. nuclear family                                    B. extended family            

C. common behavior                               D. generation gap

5. Older generations can cope with difficulties because they have ___ many changes in their lives.

A. experienced                                       B. refused              

C. looked for                                          D. influenced

6. My little brother always asks questions and is ____ to find out all the answers.

A. strange                                              B. curious               

C. experienced                                       D. responsible

7. Gen Zers are very ____ as they always come up with new ideas or things.

A. experienced                                       B. curious               

C. creative                                             D. traditional

8. My parents need to ___ someone to look after my grandparents.

A. lose          B. play          C. gain          D. hire

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

1. daily arguments (n): tranh luận hàng ngày

2. Old generation gắn với traditional views (n): các góc nhìn/quan điểm truyền thống

3. cultural values (n): giá trị văn hóa

4. generation gap between … and … : cách biệt thế hệ giữa … và ….

5. experienced sth: trải qua điều gì

6. tobe curious to V: tò mò làm gì đó

7. Có come up with sth: nghĩ ra gì đó => creative (adj): sáng tạo

8. hire someone to V: thuê ai đó làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã hàng ngày khi bạn sống với đại gia đình của mình.

2. Các thế hệ cũ thường có quan điểm rất truyền thống về cách mọi người nên sống.

3. Cần tôn trọng những giá trị văn hóa đã được truyền lại từ thế hệ trước.

4. Trò chơi giáo dục có thể giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa trẻ em, cha mẹ và ông bà.

5. Thế hệ cũ có thể đương đầu với khó khăn vì họ đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống.

6. Em trai tôi luôn đặt câu hỏi và tò mò muốn tìm ra tất cả các câu trả lời.

7. Gen Z rất sáng tạo vì họ luôn nghĩ ra những ý tưởng hoặc điều mới.

8. Bố mẹ tôi cần thuê người trông nom ông bà.

3 (trang 13 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the text using the words and phrases in the box. (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

open to                        generational differences            common characteristics

extended family          traditional views                        follow in their footsteps

disagreements             experiences

In Asian cultures, many people still live with their (1) ____, which usually consists of three or more generations. Members of such families often have (2) _____ or even come into conflict due to (3) _____. Older generations may have (4) ____about gender roles and may want younger generations to agree with them. For example, many Asian parents still force their children to (5) ____when choosing careers and other activities. They fail to realize that they may not share many (6) ___. The (7) ___ parents have had growing up don’t always apply to their children’s life. Therefore, it is very important for people of different generations to be (8) ___ new ideas. Understanding each other’s views and values will help to bridge the generation gap.

Đáp án:

1. extended family

2. disagreements

3. generational differences

4.  traditional views

5. follow in their footsteps

6. common characteristics

7. experiences

8. open to

Giải thích:

1. extended family (n): đại gia đình/gia đình nhiều thế hệ

2. Có come into conflict => disagreements (n): những bất đồng

3. generational differences (n): khác biệt thế hệ

4. Older generations liên quan tới traditional views: các quan điểm theo truyền thống

5. force somebody to V: bắt ai đó làm gì, follow in their footsteps: nối gót làm gì đó

6. share common characteristics: chia sẻ đặc điểm chung

7. experiences (n): trải nghiệm

8. be open to sth: cởi mở với gì đó

Hướng dẫn dịch:

Trong các nền văn hóa châu Á, nhiều người vẫn sống với đại gia đình của họ, thường bao gồm ba thế hệ trở lên. Các thành viên của những gia đình như vậy thường có những bất đồng hoặc thậm chí xảy ra xung đột do sự khác biệt về thế hệ. Các thế hệ lớn tuổi có thể có quan điểm truyền thống về vai trò giới và có thể muốn các thế hệ trẻ đồng ý với họ. Ví dụ, nhiều bậc cha mẹ châu Á vẫn buộc con cái họ phải theo bước chân của họ khi lựa chọn nghề nghiệp và các hoạt động khác. Họ không nhận ra rằng họ có thể không chia sẻ nhiều đặc điểm chung. Những kinh nghiệm mà cha mẹ đã có khi lớn lên không phải lúc nào cũng áp dụng cho cuộc sống của con cái họ. Do đó, điều rất quan trọng đối với những người thuộc các thế hệ khác nhau là cởi mở với những ý tưởng mới. Hiểu quan điểm và giá trị của nhau sẽ giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ.

III. Grammar (trang 13, 14)

1 (trang 13 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành câu)

1. My mother wanted to become a dancer, but she ____ follow in her parents’ footsteps and became a medical doctor.

A. had to             B. must

C. shouldn’t             D. has to

2. You ____ wear shorts to school. Please put your school uniform on.

A. must                B. mustn’t

C. have to                D. don’t have to

3. My parents are always open to different views. I ____ agree with their opinions.

A. have to                 B. must

C. don’t have to                 D. mustn’t

4. I think parents ____ limit their children’s screen time to protect their eyesight.

A. mustn’t             B. don’t have to

C. shouldn’t             D. should

5. Parents ____ expect their children to take care of them when they get old. Their adult children will have their own life and many other duties.

A. shouldn’t                   B. don’t have to

C. must                   D. should

6. There are agreed rules in each family that its members ____ follow.

A. don’t have to               B. must

C. mustn’t               D. had to

7. You should be yourself! You ____ worry too much about what other people think about you.

A. should       B. have to

C. don’t have to       D. didn’t have to

8. In some cultures, women don’t get an education. They ___ stay at home and do all the household chores.

A. shouldn’t                 B. don’t have to

C. should                 D. have to

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

1. had to + V: phải làm gì đó

2. mustn’t + V: không được làm gì

3. don’t have to + V: không phải làm gì

4. should + V: nên làm gì

5. shouldn’t + V: không nên làm gì

6. must + V: phải làm gì

7. don’t have to + V: không phải làm gì

8. have to + V: phải làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi muốn trở thành một vũ công, nhưng bà phải theo bước chân của cha mẹ mình và trở thành một bác sĩ y khoa.

2. Bạn không được mặc quần đùi đến trường. Xin vui lòng mặc đồng phục học sinh của bạn trên.

3. Bố mẹ tôi luôn cởi mở với những quan điểm khác nhau. Tôi không cần phải đồng ý với ý kiến ​​của họ.

4. Tôi nghĩ các bậc cha mẹ nên hạn chế thời gian xem màn hình của con cái để bảo vệ thị lực của chúng.

5. Cha mẹ không nên mong đợi con cái phụng dưỡng mình khi về già. Con cái trưởng thành của họ sẽ có cuộc sống riêng và nhiều bổn phận khác.

6. Trong mỗi gia đình đều có những quy định thống nhất mà các thành viên trong gia đình phải tuân theo.

7. Bạn nên là chính mình! Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ về bạn.

8. Ở một số nền văn hóa, phụ nữ không được đi học. Họ phải ở nhà và làm tất cả các công việc gia đình.

2 (trang 14 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentence using the correct forms of the words in the box. Some words are used more than once. (Hoàn thành câu bằng cách sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp. Một số từ được sử dụng nhiều hơn một lần.)

must                              mustn’t             have to

(not) have to                 should               shouldn’t

1. In my family, there are several rules that we all ___ follow.

2. Growing up, my father _____ do any household chores. They were his mother’s and

sisters responsibility.

3. In our culture, the firstborn son _____ take care of his parents when they get old.

4. Some people think children ______interrupt their parents or older people.

5. To get on with each other, we ______ respect our differences.

6. My grandfather belongs to a different generation, so he ______ force his own views

on me.

7. As the only daughter in the family, my aunt ______ do a lot of household chores, so she left school earlier.

8. My parents don’t allow me to stay out late. I _____ return home before 9:30 p.m.

Đáp án:

1. must/have to

2. didn’t have to

3. has to/must/should

4. musn’t/shouldn’t

5. should

6. shouldn’t

7. had to

8. must/have to

Giải thích:

1. must/have to + V nguyên thể: phải làm gì

2. didn’t have to + V: không phải làm gì

3. has to/must/should + V: phải làm gì/nên làm gì

4. shouldn’t + V: không nên làm gì

5. should + V: không nên làm gì

6. shouldn’t + V: không nên làm gì

7. had to + V nguyên thể: phải làm gì

8. must/have to + V nguyên thể: phải làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Trong gia đình tôi, có một số quy tắc mà tất cả chúng tôi phải tuân theo.

2. Lớn lên, bố tôi không phải làm bất cứ công việc nhà nào. Chúng là của mẹ anh ấy và

trách nhiệm của chị em

3. Trong nền văn hóa của chúng tôi, con trai đầu lòng phải chăm sóc cha mẹ khi họ về già.

4. Một số người cho rằng con cái không được ngắt lời cha mẹ hoặc người lớn tuổi hơn.

5. Để hòa thuận với nhau, chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của nhau.

6. Ông tôi thuộc thế hệ khác, vì vậy ông không nên ép buộc quan điểm của mình

trên tôi.

7. Là con gái duy nhất trong gia đình, dì tôi phải làm rất nhiều việc nhà nên dì nghỉ học sớm hơn.

8. Bố mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi khuya. Tôi phải về nhà trước 9:30 tối.

3 (trang 14 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the sentences without changing their meanings using the modal verbs in brackets. (Viết lại các câu mà nghĩa của chúng không thay đổi bằng cách sử dụng các động từ khuyết thiếu trong ngoặc)

1. You are required to ask your parents for permission before going out. (must)

2. You are not allowed to color your hair. (mustn’t)

3. It is not necessary for children to go to kindergarten. (not have to)

4. It is a good idea for parents to try to understand their teenage children. (should)

5. Women were responsible for all household chores in the past. (had to)

6. It is not a good idea or you to study at night. (shouldn’t)

7. You are not allowed to stay overnight at your friend’s house. (mustn’t)

8. He is required to look after his younger brother when his parents are still at work. (has to)

Đáp án:

1. You must ask your parents for permission before going out

2. You mustn’t colour your hair

3. Children don’t have to go to kindergarten

4. Parents should try to understand their teenage children

5. Women had to do household chores in the past

6. You shouldn’t study at night

7. You mustn’t stay overnight at your friend’s house

8. He has to look after his younger brother when his parents are still at work

Giải thích:

1. must + V nguyên thể: phải làm gì

2. mustn’t + V nguyên thể: không được làm gì

3. don’t have to + V: không phải làm gì

4. have to + V: phải làm gì

5. have to + V: phải làm gì

6. shouldn’t + V: không nên làm gì

7. mustn’t + V nguyên thể: không được làm gì

8. have/has to + V: phải làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Ra ngoài phải xin phép bố mẹ

2. Bạn không được nhuộm tóc

3. Trẻ không phải đi nhà trẻ

4. Cha mẹ nên cố gắng hiểu con mình ở tuổi thiếu niên

5. Ngày xưa phụ nữ phải làm việc nhà

6. Không nên học buổi tối

7. Bạn không được ở lại qua đêm tại nhà bạn của bạn

8. Anh ấy phải chăm sóc em trai khi bố mẹ anh ấy vẫn đi làm

IV. Reading (trang 15)

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and choose the best answer (Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng)

“Generation gap’’ is a popular term used 10 describe the differences between generations. The young and the old do not (1)_____ each other well because of their (2)______ experiences, opinions, habits, and behavior. That is why parents often try to (3)_____ their children from doing things that they believe would harm them. On the other hand, children do their best to (4) _____ that they are responsible and can take (5)_____ of their own lives. Neither parents nor children are wrong. They are both right on their own (6) _____ . Parents, blinded by their love for their children, would rather have their own experiences (7)_____ the experiences of their kids. In contrast, their children are completely (8) _____ that their decisions are right and are based on current situations that their parents may not be aware of.

1. A. accept             B. understand          C. experience          D. respect

2. A. different          B. difficult               C. similar                D. unexpected

3. A. present            B. prevent               C. encourage           D. increase

4. A. send                B. encourage           C. improve              D. prove

5. A. control            B. focus                  C. conflict               D. action

6. A. road                B. way                    C. street                  D. place

7. A change             B. stop                    C. replace                D. develop

8. A. decided           B. safe                    C. unsure                 D. sure

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

Giải thích:

1. understand sth/someone: thấu hiểu cái gì/ai đó

2. different experiences, opinions, habits, and behavior: trải nghiệm, ý kiến, thói quen và hành vi khác nhau

3. prevent someone from sth: ngăn ai đó khỏi làm gì/ khỏi cái gì

4. prove (v): chứng minh

5. take control of sth: làm chủ cái gì

6. on their own way: theo cách của họ

7. replace (v): thay thế

8. tobe sure that: chắc chắn điều gì

Hướng dẫn dịch:

“Khoảng cách thế hệ” là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng 10 để mô tả sự khác biệt giữa các thế hệ. Người trẻ và người già không hiểu rõ nhau vì kinh nghiệm, quan điểm, thói quen và hành vi khác nhau. Đó là lý do tại sao cha mẹ thường cố gắng ngăn cản con cái làm những điều mà họ tin rằng sẽ gây hại cho chúng. Mặt khác, trẻ cố gắng hết sức để chứng minh rằng chúng có trách nhiệm và có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Cha mẹ và con cái đều không sai. Cả hai đều đúng theo cách riêng của họ. Các bậc cha mẹ, mù quáng vì tình yêu dành cho con cái, thà để những trải nghiệm của chính họ thay thế những trải nghiệm của con cái họ. Ngược lại, con cái của họ hoàn toàn chắc chắn rằng các quyết định của chúng là đúng và dựa trên các tình huống hiện tại mà cha mẹ chúng có thể không nhận thức được.

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and complete these sentences with no more than TWO words from the text. (Đọc văn bản và hoàn thành những câu này với không quá HAI từ trong văn bản.)

Bridging the generation gap

As time goes by, customs and traditions, which help shape the identity of an individual, change. That is why people belonging to different generations don’t usually share the same values and beliefs. The difference in politics, culture, and other areas of life is what separates the generations and is often described as a generation gap. This can lead to frequent disagreements or even conflicts between the generations in a family. Therefore, bridging the generation gap is important. Below are some tips on how different generations in a family can connect.

First, all generations should be open to new ideas. Having more life experiences, parents often think that they know what is best for their children. However, the world is changing all the time. So parents should keep an open mind about new ideas or things that probably didn’t even exist when they were growing up. For their part, children should also be willing to listen to their parents and try to learn important life lessons from them.

Second, it is important for parents and children to make time for each other every day. Poor communication or lack of it can harm the relationship between family members. They should make an effort to listen to each other. For example, start by asking your parents about how they spend their day at work. Finding some enjoyable activities that you can all do together is the best way to strengthen family bonds.

In conclusion, healthy family love can help bridge the generation gap. Parents and children love each other for who they are, no matter what they say, think, or do. Even if people might not approve of what other family members do or say, they are still family and always will be.

1. Bridging the generation gap is important to avoid ____ and conflicts between the

generations in a family.

2. Because they have more ____ parents believe they know what their children need.

3. Children should also learn important _____ from their parents.

4. The relationship between family members can suffer because of _____ or lack of it.

5. Healthy _____ means love, care, loyalty, and respect for family members, no matter

what they say, think, or do.

Đáp án:

1. disagreements

2. life experiences

3. life lessons

4. poor communication

5. family love

Giải thích:

1. Thông tin “The difference in politics, culture, and other areas of life is what separates the generations and is often described as a generation gap. This can lead to frequent disagreements or even conflicts between the generations in a family. Therefore, bridging the generation gap is important.’’

2. Thông tin “Having more life experiences, parents often think that they know what is best for their children’’

3. Thông tin “For their part, children should also be willing to listen to their parents and try to learn important life lessons from them.’’

4. Thông tin “Poor communication or lack of it can harm the relationship between family members. They should make an effort to listen to each other.’’

5. Thông tin “In conclusion, healthy family love can help bridge the generation gap. Parents and children love each other for who they are, no matter what they say, think, or do.’’

Hướng dẫn dịch:

1. Thu hẹp khoảng cách thế hệ là điều quan trọng để tránh những bất đồng và xung đột giữa các thế hệ

các thế hệ trong một gia đình.

2. Vì họ có nhiều kinh nghiệm sống nên cha mẹ tin rằng họ biết con mình cần gì.

3. Trẻ em cũng nên học những bài học quan trọng trong cuộc sống từ cha mẹ.

4. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng vì giao tiếp kém hoặc thiếu giao tiếp.

5. Tình yêu gia đình lành mạnh có nghĩa là yêu thương, chăm sóc, trung thành và tôn trọng các thành viên trong gia đình, bất kể

những gì họ nói, nghĩ, hoặc làm.

V. Speaking (trang 16, 17)

1 (trang 16 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practice reading them. (Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)

1. Tom: Mum, ____ go to Nam’s birthday party this Saturday evening?

Tom’s mum: Yes, certainly.

A. can I                   B. do I

C. shall I                 D. am I

2. Lan: Dad, do you mind if I invite some friends to my birthday party?

Lan’s dad: _____

A. Yes, I’d love to              B. Of course not. Go ahead

C. Yes. I do                       D. Of course. Go ahead

3. Khoa: Mum, is it OK if I stay overnight at a friend’s house?

Khoa’s mum: ____. You must be home by 10 p.m.

A. Go on                           B. Of course, you can

C. I’m afraid not                 D. Go ahead

4. Nam: Mr Quang. _____ if I left the class five minutes early today?

Mr Quang: I’d rather you didn’t, if you don’t mind.

A. can I                   B. would you mind

C. you mind            D. I’m sorry, but

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. B

Giải thích:

1. Can + V: có thể làm gì

2. Do + S + mind if + mệnh đề: Ai đó có phiền không nếu …. => Of course not: tất nhiên không rồi

3. I’m afraid not: Mẹ e là không được => trả lời câu hỏi xin phép của người con

4. Câu trả lời có “would rather’’ => câu hỏi có would

Hướng dẫn dịch:

1. Tom: Mẹ ơi, con có thể đến dự tiệc sinh nhật của Nam vào tối thứ bảy này không?

Mẹ của Tom: Vâng, chắc chắn rồi.

2. Lan: Bố, bố có phiền không nếu con mời một vài người bạn đến dự tiệc sinh nhật của con?

Bố của Lan: Tất nhiên là không. tiếp tục

3. Khoa: Mẹ ơi, con ngủ qua đêm ở nhà bạn được không mẹ?

Mẹ Khoa: Sợ là không. Bạn phải về nhà trước 10 giờ tối.

4. Nam: Mr Quang. Bạn có phiền không nếu hôm nay tôi rời lớp sớm năm phút?

Mr Quang: Tôi muốn bạn không làm, nếu bạn không phiền.

2 (trang 17 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Answer the following questions about the generation gap. (Trả lời các câu hỏi sau về khoảng cách thế hệ.)

1. In your opinion, what does a generation gap mean?

2. Is there a generation gap in your family?

3. When do you feel the generation gap the most?

4. What do you do to overcome the generation gap?

5. Do you think you can become a better parent than your own parents in the future?

Đáp án:

1. I think the generation gap is the difference in the way people think about the world around them. It comes from the social conditions that people experience during their lives.

2. Yes, there is. I live with my extended family, which consists of three generations. My grandparents and my parents still hold the traditional views about our life, so it can be understood that they don’t agree on many things including our clothes, hairstyles or lifestyle.

3. I feel the generation gap the most whenever we discuss my career choice. Instead of approving of my choice to become an artist, my parents often want me to become a teacher.

4. I and my parents often spend some times to talk with each other to understand each side’s opinion

5. I’m not really sure, but I will try our best to learn about and understand my child generation

Giải thích:

1. social conditions: điều kiện xã hội

2. extended family: gia đình nhiều thế hệ, the traditional views: quan điểm theo truyền thống

3. Instead of + Ving: thay vì làm gì, want someone to V: muốn ai làm gì

4. S+spend time + to V: dành thời gian làm gì

5. try someone’s best + to V: cố hết sức để làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi nghĩ khoảng cách thế hệ là sự khác biệt trong cách mọi người nghĩ về thế giới xung quanh. Nó xuất phát từ điều kiện xã hội mà con người trải qua trong cuộc sống của họ.

2. Có chứ. Tôi sống với đại gia đình của mình, bao gồm ba thế hệ. Ông bà và bố mẹ tôi vẫn giữ quan điểm truyền thống về cuộc sống của chúng tôi, vì vậy có thể hiểu rằng họ không đồng ý về nhiều thứ bao gồm quần áo, kiểu tóc hay lối sống của chúng tôi.

3. Tôi cảm thấy khoảng cách thế hệ nhiều nhất bất cứ khi nào chúng tôi thảo luận về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Thay vì chấp nhận lựa chọn của tôi để trở thành một nghệ sĩ, bố mẹ tôi thường muốn tôi trở thành một giáo viên.

4. Tôi và bố mẹ thường dành thời gian nói chuyện với nhau để hiểu ý kiến của mỗi bên

5. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu và hiểu về thế hệ con tôi

VI. Writing (trang 17, 18)

1 (trang 17 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Rewrite the sentences without changing their meanings. Use the correct form of the modal verbs in brackets. (Viết lại các câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng. Sử dụng dạng đúng của động từ khuyết thiếu trong ngoặc.)

1. It is not necessary for young people to go to university. (not have to)

=> Young people ________________________________university.

2. It is important that parents be good role models for their children. (must)

=> Parents _____________________________________ their children.

3. It is advisable for parents and children to spend time together. (should)

=> Parents and children _____________________________________

4. Parents are not allowed to leave their young children alone at home. (must not)

=> Parents _______________________________________ at home.

5. In many Asian cultures, it is the responsibility of firstborn children to look after their aging parents. (have to)

=> In many Asian cultures, firstborn children ______________________

6. It is not a good idea for women to leave their jobs after getting married. (should not)

=> Women ________________________________________________married.

7. It is important for all family members to follow the family house rules. (must)

=> All family members ________________________________________.

8. People are not allowed to post rude comments on the website. (must not)

=> People ________________________________________on the website.

Đáp án:

1. Young people don’t have to go to university

2. Parents must be good role models for their children

3. Parents and children should spend time together

4. Parents mustn’t/must not leave their young children alone at home

5. In many Asian cultures, firstborn children have to look after their aging parents

6. Women shouldn’t/should not leave their jobs after getting married.

7. All family members must follow the family house rules.

8. People mustn’t/must not post rude comments on the website.

Giải thích:

1. don’t have to + V: không phải làm gì

2. must + V: phải làm gì

3. should + V: nên làm gì

4. must/mustn’t + V: phải/không được làm gì

5. have to + V: phải làm gì

6. should/shouldn’t + V: nên/không nên làm gì

7. must + V: phải làm gì

8. must/mustn’t + V: phải/không được làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh niên không nhất thiết phải học đại học

2. Cha mẹ phải là tấm gương tốt cho con cái

3. Cha mẹ và con cái nên dành thời gian cho nhau

4. Cha mẹ không được/không được để con nhỏ ở nhà một mình

5. Ở nhiều nền văn hóa châu Á, con cả phải chăm sóc cha mẹ già

6. Phụ nữ không nên/không nên nghỉ việc sau khi kết hôn.

7. Tất cả các thành viên trong gia đình phải tuân theo các quy tắc của gia đình.

8. Mọi người không được/không được đăng những bình luận khiếm nhã trên trang web.

2 (trang 18 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful sentences. Change the verb forms if necessary. (Sử dụng các từ và cụm từ dưới đây, và thêm một số từ khi cần thiết để tạo thành các câu có nghĩa. Thay đổi các hình thức động từ nếu cần thiết.)

1. my opinion. / living / extended family / best way / bridge / generation gap.

2. When / live / together, / different generations / start / share ideas and values regular

basis.

3. Parents / should / explain / children / why / they have r ›job / describe / what / do at

work.

4. Living / extended family provide / opportunity for people / get / understand and

respect / generational differences.

5. Older people / more likely / accept / behaviour and lifestyle / their children or

grandchildren.

Đáp án:

1. In my opinion, living with extended family is the best way to bridge the generation gap.

2. When living/they live together, different generations start sharing ideas and values on a regular basis.

3. Parents should explain to (their) children why they (need to) have a job and describe what they do at work.

4. Living with extended family provides an opportunity for people to get to understand and respect generational differences.

5. Older people are more likely to accept the behaviour and lifestyle of their children or grandchildren.

Giải thích:

1. Danh động từ dạng Ving + tobe + the best way + to V: việc gì là cách tốt nhất để làm gì

2. start + Ving: bắt đầu làm gì

3. should + V: nên làm gì, need to + V: cần làm gì

4. opportunity for someone to V: cơ hội cho ai làm gì

5.tobe + likely + to V: có thể làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Theo tôi, sống với đại gia đình là cách tốt nhất để thu hẹp khoảng cách thế hệ.

2. Khi sống cùng nhau, các thế hệ khác nhau bắt đầu chia sẻ ý tưởng và giá trị một cách thường xuyên.

3. Cha mẹ nên giải thích cho (của họ) con cái tại sao họ (cần) có một công việc và mô tả những gì họ làm tại nơi làm việc.

4. Sống chung với đại gia đình tạo cơ hội để mọi người hiểu và tôn trọng sự khác biệt thế hệ.

5. Người lớn tuổi dễ chấp nhận hành vi và lối sống của con cháu họ.

3 (trang 18 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Write an essay (120-150 words) to express your opinion about the statement below. You can either agree or disagree with it. Use the ideas in the table to help you. (Viết bài văn (120-150 từ) bày tỏ quan điểm của anh/chị về nhận định dưới đây. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với nó. Sử dụng các ý tưởng trong bảng để giúp bạn.)

Living with extended family helps bridge the generation gap.

Agree

Disagree

– Different generations share ideas, values, and experiences with each other on a regular basis.

 

– Different generations learn to understand and respect their differences.

– There are often disagreements or even

conflicts between different generations.

 

 

– It is difficult to build healthy family relationships.

Đáp án:

(Gợi ý)

Due to their differences, there always exists a gap between generations. In my opinion, living with extended family is the best way to bridge the generation gap.

First, when living together, different generations regularly share ideas, values, and experiences. For example, parents, aunts, and uncles may tell children about their activities at work. Children may talk about school and friends, what they like, and ask for advice. Through these daily exchanges. people of different generations get to know each other better.

In addition, living with extended family provides an opportunity for people to learn to understand and respect generational differences. For instance, teenagers start to appreciate their grandparents’ values while older people are more likely to accept the behaviour and lifestyle of their grandchildren. This way, people from different generations can connect with each other and form strong bonds.

In short, when people live with their extended family, they tend to share ideas, values, and experiences, and learn to accept their differences. This helps bridge the generation gap and strengthen family bonds.

Hướng dẫn dịch:

Do sự khác biệt của họ, luôn tồn tại khoảng cách giữa các thế hệ. Theo tôi, sống với đại gia đình là cách tốt nhất để thu hẹp khoảng cách thế hệ.

Đầu tiên, khi sống cùng nhau, các thế hệ khác nhau thường xuyên chia sẻ ý tưởng, giá trị và kinh nghiệm. Ví dụ, cha mẹ, cô dì chú bác có thể kể cho trẻ nghe về các hoạt động của họ tại nơi làm việc. Trẻ em có thể nói về trường học và bạn bè, những gì chúng thích và xin lời khuyên. Thông qua những trao đổi hàng ngày này. những người thuộc các thế hệ khác nhau hiểu nhau hơn.

Ngoài ra, sống với đại gia đình tạo cơ hội cho mọi người học cách hiểu và tôn trọng sự khác biệt giữa các thế hệ. Ví dụ, thanh thiếu niên bắt đầu đánh giá cao các giá trị của ông bà trong khi những người lớn tuổi có nhiều khả năng chấp nhận hành vi và lối sống của cháu họ hơn. Bằng cách này, mọi người từ các thế hệ khác nhau có thể kết nối với nhau và hình thành mối quan hệ bền chặt.

Nói tóm lại, khi mọi người sống với đại gia đình của họ, họ có xu hướng chia sẻ ý tưởng, giá trị và kinh nghiệm, đồng thời học cách chấp nhận sự khác biệt của họ. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ và củng cố mối quan hệ gia đình.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 11 Global Success hay, chi tiết khác:

Unit 1: A long and healthy life

Unit 2: The generation gap

Unit 3: Cities of the future

Test yourself 1

Unit 4: ASEAN and Viet Nam