Với giải Unit 8 Project lớp 11 trang 95 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 8: Becoming independent giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 8: Becoming independent

Đề bài

A life skills workshop (Hội thảo kỹ năng sống)

Work in groups. Choose a life skill teenagers need to develop in order to become independent. Discuss what they need to do and make a list of all the steps and activities.

(Làm việc theo nhóm. Chọn một kỹ năng sống mà thanh thiếu niên cần phát triển để trở nên độc lập. Thảo luận về những gì họ cần làm và lập danh sách tất cả các bước và hoạt động.)

Present your group’s plan to the whole class. Use these questions as cues for your presentation. 

(Trình bày kế hoạch của nhóm bạn cho cả lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho phần trình bày của bạn.)

1. What is the life skill? 

(Kỹ năng sống là gì?)

2. How important is it for teens to become independent? 

(Việc trở nên tự lập quan trọng như thế nào đối với thanh thiếu niên?)

3. What are the main steps of the skill development? 

(Các bước chính của quá trình phát triển kỹ năng là gì?)

4. What other activities will be helpful for its development?

(Những hoạt động nào khác sẽ hữu ích cho sự phát triển của nó?)

Lời giải chi tiết

There are some needed virtues that should be gained to be an independent person. Firstly, it is finding information skill that helps you think independently and make your own decisions. It promotes problem solving approaches and make you become a self-reliant person. Coping with loneliness is the second important virtue. Lacking this skill may make you feel depressed, and you are likely to make wrong decisions about your life. Last but not least, teens should learn how to set a goal and persistently pursue it. A teen who knows how to track his progress is possible to stay motivated. In short, equipping with above skills is a big step in preparing girls or boys for independence and leading a successful life in the future.

Tạm dịch:

Có một số đức tính cần thiết cần đạt được để trở thành một người độc lập. Thứ nhất, chính là kỹ năng tìm kiếm thông tin giúp bạn suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định sáng suốt. Nó mở rộng cách tiếp cận giải quyết vấn đề và khiến bạn trở thành một người tự chủ. Đương đầu với cô đơn là đức tính quan trọng thứ hai. Thiếu kỹ năng này có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, và bạn rất có khả năng đưa ra quyết định sai lầm về cuộc sống của bạn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thanh thiếu niên nên học cách đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi nó. Một người biết cách theo dõi sự tiến bộ của mình sẽ có thể duy trì động lực. Tóm lại, việc trang bị những kỹ năng trên là một bước tiến lớn trong việc chuẩn bị cho các bạn nam/ nữ sự tự lập và có một cuộc sống thành công trong tương lai.