Với giải Unit 5 Project lớp 11 trang 61 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 5: Global Warming giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 5: Global Warming

What we can do every day to help limit global warming?

(Chúng ta có thể làm gì hàng ngày để giúp hạn chế sự nóng lên toàn cầu?)

Work in groups. Carry out a survey to find out how people in your area are reducing the negative impact of their daily activities on the environment and trying to limit global warming.

(Làm việc theo nhóm. Thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu cách mọi người trong khu vực của bạn đang giảm tác động tiêu cực của các hoạt động hàng ngày của họ đối với môi trường và cố gắng hạn chế sự nóng lên toàn cầu.)

Report your survey results to the class.

(Báo cáo kết quả khảo sát của bạn trước lớp.)

The report should include the following points:

(Báo cáo nên bao gồm các điểm sau)

• what their daily activities used to involve, e.g. driving to work

(những hoạt động hàng ngày của họ từng bao gồm những gì, ví dụ: lái xe đi làm)

• how these activities affect global warming, e.g. releasing carbon dioxide emissions

(những hoạt động này ảnh hưởng như thế nào đến sự nóng lên toàn cầu, v.d. giải phóng khí thải CO2)

• what people do to reduce their environmental impact, e.g. cycling to work

(mọi người làm gì để giảm tác động đến môi trường, ví dụ: đạp xe đi làm)

• what results people get, e.g. reducing carbon footprint

(mọi người đạt được kết quả gì, e.g. giảm lượng khí thải carbon)

Lời giải chi tiết

Human is the direct factor that causes global warming and makes this phenomenon more and more serious. The reason is because the increase in CO2 content is mainly due to human activities, such as fuel burning, the reduction in agricultural land use, especially after the industrial revolution.

Helping limited global warming, we should:

1. Drive less

Walk, bike, carpool or take mass transit more often. You’ll save one pound of carbon dioxide for every mile you don’t drive!

2. Avoid products with a lot of packaging

You can save 1,200 pounds of carbon dioxide if you reduce your garbage by 10 percent.

3. Plant more trees

A single tree will absorb one ton of carbon dioxide over its lifetime.

4. Turn off electronic devices

Simply turning off your television, DVD player, stereo, and computer, when you’re not using them, will save you thousands of pounds of carbon dioxide a year.

Tạm dịch:

Con người chính là tác nhân trực tiếp gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và làm cho hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hàm lượng CO2 gia tăng chủ yếu do các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu, giảm sử dụng đất nông nghiệp, nhất là sau cuộc cách mạng công nghiệp.

Giúp hạn chế sự nóng lên toàn cầu, chúng ta nên:

1. Lái xe ít lại

Đi bộ, đi xe đạp, đi chung xe hoặc đi phương tiện công cộng thường xuyên hơn. Bạn sẽ tiết kiệm được một pound carbon dioxide cho mỗi dặm bạn không lái xe!

2. Tránh các sản phẩm có nhiều bao bì

Bạn có thể tiết kiệm được 1.200 pound carbon dioxide nếu bạn giảm 10 phần trăm lượng rác của mình.

3. Trồng thêm cây xanh

Một cây duy nhất sẽ hấp thụ một tấn carbon dioxide trong suốt cuộc đời của nó.

4. Tắt các thiết bị điện tử

Chỉ cần tắt tivi, đầu đĩa DVD, dàn âm thanh nổi và máy vi tính khi bạn không sử dụng chúng, bạn sẽ tiết kiệm được hàng nghìn pound carbon dioxide mỗi năm.