Với giải Unit 5 Writing lớp 11 trang 58 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 5: Global Warming giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 5: Global Warming

A leaflet about ways to reduce black carbon emissions

(Tờ rơi về cách giảm lượng khí thải carbon đen)

1. Work in pairs. Match the ways to reduce black carbon emissions (1-3) with the reasons (a-i) for doing so.

(Làm việc theo cặp. Nối các cách để giảm lượng khí thải carbon đen (1-3) với lý do (a-i) để làm như vậy.)

1. Stop burning waste

2. Stop using solid fuels at home

3. Switch to renewable energy

 

a. Soot from open waste burning has a strong warming effect on the earth.

b. Renewable energy is clean, so it doesn’t pollute the environment,

c. The burning of waste in open fires is bad for the environment.

d. The burning of organic waste produces nearly one-third of global black carbon emissions.

e. Fossil fuels will be used up in this century while renewable energy will never run out because it comes from natural sources.

f. Household air pollution kills millions of people yearly.

g. Used for cooking or heating, solid fuels like coal and wood release black carbon and other pollutants.

h. Renewable energy can replace fossil fuels because it is convenient and reliable.

i. The tiny pieces of black carbon released from indoor stoves can enter the human body and cause serious health problems.

Lời giải chi tiết:

1 – a, c, d

2 – g, i, f

3 – b, e, h

– a, c, d

Stop burning waste

(Ngừng đốt rác thải)

a. Soot from open waste burning has a strong warming effect on the earth.

(Bồ hóng từ việc đốt rác lộ thiên có tác động làm Trái Đất nóng lên mạnh mẽ.)

c. The burning of waste in open fires is bad for the environment.

(Việc đốt chất thải bằng lửa ngoài trời có hại cho môi trường.)

d. The burning of organic waste produces nearly one-third of global black carbon emissions.

(Việc đốt chất thải hữu cơ tạo ra gần một phần ba lượng khí thải carbon đen toàn cầu.)

– g, i, f

Stop using solid fuels at home

(Ngừng sử dụng nhiên liệu rắn tại nhà)

g. Used for cooking or heating, solid fuels like coal and wood release black carbon and other pollutants.

(Được sử dụng để nấu ăn hoặc sưởi ấm, nhiên liệu rắn như than đá và gỗ giải phóng carbon đen và các chất ô nhiễm khác.)

i. The tiny pieces of black carbon released from indoor stoves can enter the human body and cause serious health problems.

(Những mẩu carbon đen cực nhỏ thoát ra từ bếp lò trong nhà có thể xâm nhập vào cơ thể con người và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.)

f. Household air pollution kills millions of people yearly,

(Ô nhiễm không khí trong nhà giết chết hàng triệu người mỗi năm.)

– b, e, h

Switch to renewable energy

(Chuyển sang năng lượng tái tạo)

b. Renewable energy is clean, so it doesn’t pollute the environment.

(Năng lượng tái tạo là năng lượng sạch nên không gây ô nhiễm môi trường.)

e. Fossil fuels will be used up in this century while renewable energy will never run out because it comes from natural sources.

(Nhiên liệu hóa thạch sẽ được sử dụng hết trong thế kỷ này trong khi năng lượng tái tạo sẽ không bao giờ cạn kiệt vì nó đến từ các nguồn tự nhiên.)

h. Renewable energy can replace fossil fuels because it is convenient and reliable.

(Năng lượng tái tạo có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch vì nó tiện lợi và đáng tin cậy.)

2. Work in pairs. Label the parts of the leaflet with the words in the box. Use the tips on page 59 to help you.

(Làm việc theo cặp. Dán nhãn các phần của tờ rơi bằng các từ trong hộp. Sử dụng các mẹo ở trang 59 để giúp bạn.)

a. Heading         

b. Subheadings           

c. Slogans

d. One idea per paragraph         

e. Call for action 

(ảnh 1)

Lời giải chi tiết:

1 – a

2 – b

3 – d

4 – c

5 – e

1 – a. Heading (Phần mở đầu)

2 – b. Subheadings (Tiêu đề phụ)

3 – d. One idea per paragraph (Mỗi ý một đoạn)

4 – c. Slogan (Khẩu hiệu)

5 – e. Call for action (Kêu gọi hành động)

3. You are organising your school’s Green Fair. Write about 120-150 words to complete the leaflet in 2. Use the suggested ideas in 1, and the tips above to help you.

(Bạn đang tổ chức Hội chợ Xanh của trường bạn. Viết khoảng 120-150 từ để hoàn thành tờ rơi trong phần 2. Sử dụng các ý tưởng gợi ý trong phần 1 và các mẹo ở trên để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

Welcome to our school’s Green Fair!

We are excited to invite you to this year’s Green Fair, where we aim to promote environmental awareness and sustainability. Our goal is to inspire students, teachers, and community members to adopt eco-friendly practices that reduce their carbon footprint and protect our planet.

At the fair, you can expect to find a variety of fun and engaging activities, such as:

Educational workshops and presentations on topics like climate change, recycling, and sustainable living.

A plant sale, where you can purchase a variety of plants and learn about their environmental benefits.

A clothing swap, where you can exchange gently used clothing with others, reducing waste and promoting a circular economy.

A food court featuring local and organic food options, as well as a cooking demonstration on how to prepare healthy and sustainable meals.

A recycling drive, where you can bring in your old electronics, batteries, and other materials to be recycled responsibly.

We hope that this fair will not only be a fun and informative event, but also a catalyst for change. By implementing the eco-friendly practices and habits you learn here, you can make a positive impact on our planet and future generations.

We look forward to seeing you there!

Tạm dịch:

Chào mừng đến với Hội chợ Xanh của trường chúng ta!

Chúng tôi rất vui mừng được mời bạn tham dự Hội chợ Xanh năm nay, nơi chúng tôi mong muốn thúc đẩy nhận thức về môi trường và tính bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng cho học sinh, giáo viên và thành viên cộng đồng áp dụng các phương pháp thực hành thân thiện với môi trường nhằm giảm lượng khí thải carbon và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Tại hội chợ, bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn, chẳng hạn như:

Hội thảo giáo dục và thuyết trình về các chủ đề như biến đổi khí hậu, tái chế và cuộc sống bền vững.

Nơi bán thực vật, nơi bạn có thể mua nhiều loại thực vật và tìm hiểu về lợi ích môi trường của chúng.

Trao đổi quần áo, nơi bạn có thể trao đổi quần áo đã sử dụng nhẹ nhàng với người khác, giảm lãng phí và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Một khu ẩm thực có các lựa chọn thực phẩm hữu cơ và địa phương, cũng như trình diễn nấu ăn về cách chế biến các bữa ăn lành mạnh và bền vững.

Một ổ đĩa tái chế, nơi bạn có thể mang đồ điện tử cũ, pin và các vật liệu khác đến để được tái chế một cách có trách nhiệm.

Chúng tôi hy vọng rằng hội chợ này sẽ không chỉ là một sự kiện thú vị và bổ ích mà còn là chất xúc tác cho sự thay đổi. Bằng cách thực hiện các hoạt động và thói quen thân thiện với môi trường mà bạn học được ở đây, bạn có thể tạo ra tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta và các thế hệ tương lai.

Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó!