Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Unit 5 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Unit 5 Pronunciation

(trang 40 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and underline the stressed words. Then practise saying them with a natural rhythm. (Đọc các câu và gạch dưới những từ được nhấn mạnh. Sau đó tập nói chúng với nhịp điệu tự nhiên)

1. Can farming affect the global temperature?

2. Some building materials are no longer allowed to be used.

3. Are you sure that these energy resources can be replaced naturally?

4. Coal is the dirtiest of all fossil fuels, but it’s still burnt to produce electricity.

5. We use flowing water to produce electricity for the village.

6. Do you think global warming is linked to rising sea levels?

7. I hope that renewable sources of energy will meet our needs.

8. There is an increase in certain greenhouse gases in the atmosphere.

Đáp án:

1. Can farming affect the global temperature?

2. Some building materials are no longer allowed to be used.

3. Are you sure that these energy resources can be replaced naturally?

4. Coal is the dirtiest of all fossil fuels, but it’s still burnt to produce electricity,

5. We use flowing water to produce electricity for the village.

6. Do you think global warming is linked to rising sea levels?

7. I hope that renewable sources of energy will meet our needs.

8. There is an increase in certain greenhouse gases in the atmosphere.

Giải thích:

Cần nhấn mạnh vào các động từ, tính từ và danh từ truyền tải thông tin, ý nghĩa của câu.

Hướng dẫn dịch:

1. Nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu?

2. Một số vật liệu xây dựng không được phép sử dụng nữa.

3. Bạn có chắc chắn rằng những nguồn năng lượng này có thể được thay thế một cách tự nhiên?

4. Than là nhiên liệu bẩn nhất trong tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch, nhưng nó vẫn được đốt để sản xuất điện,

5. Chúng tôi sử dụng nước chảy để sản xuất điện cho làng.

6. Bạn có nghĩ hiện tượng nóng lên toàn cầu có liên quan đến mực nước biển dâng cao không?

7. Tôi hy vọng các nguồn năng lượng tái tạo sẽ đáp ứng được nhu cầu của chúng ta.

8. Có sự gia tăng một số loại khí nhà kính trong khí quyển.