Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5 KNTT được TaiLieuViet.vn tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 2 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 4 KNTT
 • Câu 1:

  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

 • Câu 2:

  Cho tan α = 2. Giá trị của A=frac{3sinalpha +cosalpha }{sinalpha -cosalpha }

 • Câu 3:

  Nếu 3cosx + 2 sinx = 2 và sinx < 0 thì giá trị đúng của sinx là:

 • Câu 4:

  Cho cosα= -frac{4}{5} và góc α thỏa mãn 90° < α < 180°. Khi đó.

 • Câu 5:

  Giá trị của cos 150° + sin 60° bằng?

 • Câu 6:

  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

 • Câu 7:

  Trong các câu sau câu nào sai?

 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 9:

  Cho 90° < α < 180°. Kết luận nào sau đây đúng

 • Câu 10:

  Kết quả rút gọn của biểu thức A=frac{cos(-108°)times cot72°}{tan(-162°)times sin108° }-tan18° là:

 • Câu 11:

  Giá trị D = tan1°times tan2°times … times tan890times cot89°times …times cot2°times cot1° bằng:

 • Câu 12:

  Giá trị của biểu thức frac{tan^{2}30°+sin^{2}60°-cos^{2}45°}{cot^{2}120°+cos^{2}150°} bằng:

 • Câu 13:

  Biết tanα = 2, giá trị của biểu thức M=frac{3sinalpha -2cosalpha }{5cosalpha +7sinalpha } bằng:

 • Câu 14:

  Giá trị của cot1485° là:

 • Câu 15:

  Rút gọn biểu thức A=frac{(1-tan^{2}alpha )^{2}}{4tan^{2}alpha }-frac{1}{4sin^{2}alpha times cos^{2}alpha } bằng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại