Bài 10 Số nguyên tố 

Trắc nghiệm bài 10 Số nguyên tố có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 10 Số nguyên tố
 • Giải SBT Toán 6 bài 10: Số nguyên tố
 • Câu 1.

  Điền vào chỗ trống: “Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có …”

 • Câu 2.

  Có bao nhiêu cách để phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 • Câu 3.

  Khẳng định nào sau đây đúng

 • Câu 4.

  Trong các số sau: 16; 17; 20; 21; 23; 97. Có bao nhiêu số là hợp số

 • Câu 5.

  Cho A là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Chọn đáp án đúng.

 • Câu 6.

  Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

  a) Ước nguyên tố của 18 là 1; 2; và 3.

  b) Tích của hai số nguyên tố bất kì luôn là số lẻ.

  c) Mọi số chẵn đều là hợp số.

 • Câu 7.

  Kết quả của phép tính nào sau đây là số nguyên tố

 • Câu 8.

  Số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau nhỏ nhất chia hết cho các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 5 là:

 • Câu 9.

  Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7

 • Câu 10

  Tìm số tự nhiên a sao cho 6 – a là số nguyên tố

 • Câu 11.

  Phân tích số 75 ra thừa số nguyên tố là:

 • Câu 12.

  Hãy phân tích A = 42 .95 ra thừa số nguyên tố.

 • Câu 13.

  Phân tích 70 ra thừa số nguyên tố ta được: 70 = 2x .5y .7z . Tổng x + y + z = ?

 • Câu 14.

  Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng và hạ cờ lúc 21 giờ hàng ngày ở Quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người gồm 1 sĩ quan chỉ huy đứng đầu và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng, sao cho mỗi hàng có số người như nhau?

 • Câu 15.

  Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập nhỏ. Biết rằng, các nhóm đều có số người bằng nhau, số người trong một nhóm là các số nguyên tố. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại