Toán lớp 6 bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu 

Hoạt động 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1:

Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào?

Hoạt động 1 trang 62 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án hướng dẫn giải

Vì từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A ta được điểm A biểu diễn số -3.

Hoạt động 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1:

Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5). Điểm B biểu diễn số nào? Từ đó suy ra giá trị của tổng (-3) + (-5).

Hoạt động 2 trang 62 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án hướng dẫn giải

Vì từ điểm A (điểm biểu diễn số -3) di chuyển sang trái 5 đơn vị ta được điểm B. Do đó điểm B biểu diễn số -8.

Mà B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5) nên (-3) + (-5) = -8

Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Thực hiện các phép cộng sau:

(- 12) + (- 48)

(- 236) + (- 1 025)

Đáp án hướng dẫn giải 

Ta có: (- 12) + (- 48) = – (12 + 48) = -60;

Ta có: (- 236) + (- 1 025) = – (236 + 1 025) = – 1 261.

Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau (H.3.12):

Phép cộng và phép trừ số nguyên

Một chiếc tàu ngầm cần lặn (coi là theo phương thẳng đứng) xuống điểm A dưới đáy biển. Khi tàu đến điểm B ở độ cao – 135 m, máy đo báo rằng tàu còn cách A một khoảng 45 m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

Đáp án hướng dẫn giải

Tàu ở độ cao -135m và còn phải lặn thêm 45m, tức là đi -45m nữa mới đến A. Do đó A nằm ở độ cao:

(-135) + ( -45) = – (135 + 45) = – 180 (mét)

Vậy điểm A nằm ở độ cao – 180 mét.

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Câu hỏi trang 63 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm số đối của 4; -5; 9; -11.

Đáp án hướng dẫn giải

+) Hai điểm 4 và -4 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của 4 là -4.

+) Hai điểm 5 và -5 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của -5 là 5.

+) Hai điểm 9 và -9 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của 9 là -9.

+) Hai điểm 11 và -11 có cùng khoảng cách đến gốc O nên số đối của -11 là 11.

Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số.

Đáp án hướng dẫn giải

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.

Biểu diễn trên trục số:

Toán lớp 6 bài 14 Kết nối tri thức

Hoạt động 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1:

Từ điểm A biểu diễn số – 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (H.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào?

Hoạt động 3 trang 63 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hoạt động 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1:

Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (H.3.16) đến điểm C. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào?

Hoạt động 4 trang 63 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án hướng dẫn giải

Từ điểm A biểu diễn số – 5 trên trục số di chuyển sang phải 8 đơn vị đến điểm C ta được điểm B biểu diễn số 3. Điểm C biểu diễn của phép cộng (-5) + 8.

Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Thực hiện các phép tính:

a) 203 + (- 195);

b) (- 137) + 86.

Đáp án hướng dẫn giải

a) 203 + (- 195) = 203 – 195 = 8 (do 203 > 195);

b) (- 137) + 86 = – (137 – 86) = – 51 (do 137 > 86).

Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau:

Một máy thăm dò đáy biển ngày hôm trước hoạt động ở độ cao – 946 m (so với mực nước biển). Ngày hôm sau người ta cho máy nổi lên 55 m so với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau máy thăm dò đáy biển hoạt động ở độ cao nào?

Đáp án hướng dẫn giải

Vì máy nổi lên 55 m so với hôm trước nghĩa là máy di chuyển theo chiều dương

Ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao:

(- 946) + 55 = – (946 -55) = -891 (m)

Vậy ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao -891 m.

3. Tính chất của phép cộng

Hoạt động 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính và so sánh giá của a + b và b + a với a = – 7, b = 11.

Đáp án hướng dẫn giải

Ta có:

a + b = -7 + 11 = 11 – 7 = 4 (do 11 > 7)

b + a = 11 + (-7) = 11 – 7 = 4 (do 11 > 7)

Vì 4 = 4 nên a + b = b + a

Vậy a + b = b + a.

Hoạt động 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với

Đáp án hướng dẫn giải

(a + b) + c = [2 + (-4)] + (-6)

= – (4 – 2) + (-6) (do 4 > 2)

= – 2 + (-6)

= – (2 + 6)

= – 8

a + (b + c) = 2 + [(-4) + (-6)]

= 2 + [-(4 +6)]

= 2 + (-10)

= – (10 – 2) (do 10 > 2)

= – 8

Vì – 8 = – 8 nên (a + b) + c = a + (b + c)

Vậy (a + b) + c = a + (b + c).

Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí:

a) (-2019) + (-550) + (-451)

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

Đáp án hướng dẫn giải

a) (-2 019) + (-550) + (-451) = [(-2 019) + (-451)] + (-550) (tính chất giao hoán và kết hợp)

= – (2 019 + 451) + (-550)

= (- 2 470) + (- 550)

= – (2 470 + 550)

= – 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

= [(-2) + (-6)] + (5 + 9) (tính chất giao hoán và kết hợp)

= – (2 + 6) +14 = (-8) + 14 = 14 – 8 = 6 (do 14 > 8).

4. Trừ hai số nguyên

Hoạt động 7 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1:

Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi tháng đó cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu triệu đồng?

Giải bài toán trên bằng hai cách:

Cách 1. Tính hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ.

Cách 2. Hiểu lỗ 2 triệu là “lãi” – 2 triệu để quy về tính tổng của hai số nguyên.

Đáp án hướng dẫn giải

Cách 1. Hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ là: 5 – 2 = 3 (triệu đồng)

Vậy tháng đó cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng.

Cách 2 . Lỗ 2 triệu đồng nghĩa là lãi (-2) triệu đồng

Cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)

Vậy tháng đó cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng.

Hoạt động 8 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1:

Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối:

3 – 1 = 3 + (-1)

3 – 2 = 3 + (-2)

3 – 3 = 3 + (-3)

3 – 4 = ?

3 – 5 = ?

Đáp án hướng dẫn giải

Dự đoán: 3 – 4 = 3 +(-4)

3 – 5 = 3 + (-5)

Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tính các hiệu sau:

a) 5 – (-3)

b) (-7) – 8.

Đáp án hướng dẫn giải

a) 5 – (-3); = 5 + 3 = 8.

b) (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = – (7 + 8) = -15.

Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 27oC. Hỏi nhiệt độ bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m và khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Đáp án hướng dẫn giải

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau:

27 – (- 48) = 27 + 48 = 75 (oC)

Vậy nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau 75 oC.

5. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 66 Bài tập

5.1 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.9

Tính tổng hai số cùng dấu

a) (-7) + (-2)

b) (-8) + (-5)

c) (-11) + (-7)

d) (-6) + (-15)

Đáp án

a) (-7) + (-2)

= – (7 + 2)

= – 9

b) (-8) + (-5)

= – (8 + 5)

= – 13

c) (-11) + (-7)

= – (11 + 7)

= – 18

d) (-6) + (-15).

= – (6 + 15)

= – 21.

5.2 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.10

Tính tổng hai số khác dấu

a) 6 + (-2)

b) 9 + (-3)

c) (-10) + 4

d) (-1) + 8

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) 6 + (-2)

= 6 – 2 (do 6 > 2)

= 4

b) 9 + (-3)

= 9 – 3 (do 9 > 3)

= 6

c) (-10) + 4

= – (10 – 4) (do 10 > 4)

= – 6

d) (-1) + 8

= 8 – 1 (do 8 > 1)

= 7

5.3 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.11

Biểu diễn số -4 và số đối của nó trên một trục số

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

– Các điểm 1 và −1; 2 và −2; 3 và −3; …. cách đều điểm 0 và nằm về hai phía điểm 0 trên trục số nên các số đối nhau là: 1 và −1; 2 và -2; x và −x, …

+ Số đối của số 0 là số 0.

Số đối của 4 là -4. Ta biểu diễn chúng trên trục số:

Toán lớp 6 bài 14 Kết nối tri thức

5.4 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.12

Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 – (-2)

b) (-7) – 4

c) 27 – 30

d) (-63) – (-15)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) 9 – (-2);

= 9 + 2

= 11

b) ) (-7) – 4

= (-7) + (-4)

= – (7 + 4)

= -11

c) 27 – 30;

= 27 + (- 30)

= – (30 – 27) (do 30 > 27)

= – 3

d) (-63) – ( -15)

= (- 63) + 15

= – (63 – 15) (do 63 > 15)

= – 48

5.5 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.13

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước chiều dương từ C đến B (nghĩa là vận tốc và quãng đường từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilômét nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 11km/h và 6km/h

b) 11km/h và -6km/h

Toán lớp 6 bài 14 Kết nối tri thức

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Vì vận tốc của hai ca nô đều dương nên hai ca nô cùng đi về phía B (chiều từ C đến B là dương) nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là hiệu quãng đường đi được của chúng.

Sau 1 giờ, hiệu quãng đường đi của chúng là:

11 – 6 = 5 (km)

Vậy sau 1 giờ, hiệu quãng đường đi của chúng là 5km.

b) Hai ca nô cách nhau: 11 – (-6) = 17 (km)

5.6 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.14

Mỗi hình sau mô tả phép tính nào?

Giải Toán lớp 6 bài 13 Kết nối tri thức

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Hình vẽ mô tả phép tính: (-5) + 3 = -2

b) Hình vẽ mô tả phép tính: 2 – 5 = -3

5.7 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.15

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2)

b) (-8) – 7

c) (-35) + (-15)

d) 12 – (-8)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) (-3) + (-2) = -5

b) (-8) – 7 = -15

c) (-35) + (-15) = -50

d) 12 – (-8) = 20

5.8 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.16

Tính một cách hợp lí:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127

b) 7 + 8 + (-9) + (-10)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) 152 + (-73) – (-18) – 127 = [152 – (-18)] – [127 – (-73)] = 170 – 200 = -30

b) 7 + 8 + (-9) + (-10) = 15 + (-19) = -4

5.9 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.17

Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi:

a) x = -26

b) x = 76

c) x = (-28) – (-143)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) (-156) – x = (-156) – (-26) = -130

b) (-156) – x = (-156) – 76 = -232

c) (-156) – x = (-156) – (-28) + (-143) = -271

5.10 Giải Toán 6 trang 68 bài 3.18

Thay mỗi dấu ” * ” bằng một chữ số thích hợp để có :

a)  (overline{-6*})+(-34)=-100

b) (-789) + overline{2**}=-515

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) (overline{-6*})+(-34)=-100

(overline{-6*}) = -100 - (-34)

(overline{-6*}) = 66

Vậy dấu * là chữ số 6

b) (-789) + overline{2**}=-515

(overline{2**}) = -515 - (-789)

(overline{2**}) = 274

Vậy hai dấu * lần lượt là 7 và 4

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT bài 14

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 15 Quy tắc dấu ngoặc Kết nối tri thức