Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 14, 15 sách Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 chương trình sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống một cách hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 1.12 trang 14 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

So sánh:

a) frac{{123}}{7} và 17,75

b) - frac{{65}}{9} và -7,125

Hướng dẫn giải:

a) frac{{123}}{7} và 17,75

Ta có:

begin{matrix}
 17,75 = dfrac{{1775}}{{100}} = dfrac{{71}}{4} = dfrac{{71.7}}{{4.7}} = dfrac{{497}}{{28}} hfill \
 dfrac{{123}}{7} = dfrac{{123.4}}{{7.4}} = dfrac{{492}}{{28}} hfill \ 
end{matrix}

Do 497 > 492 => frac{{497}}{{28}} > frac{{492}}{{28}}

Vậy 17,75 > frac{{123}}{7}

b) - frac{{65}}{9} và -7,125

Ta có:

begin{matrix}
  - 7,125 = dfrac{{ - 7125}}{{1000}} = - dfrac{{57}}{8} = - dfrac{{513}}{{72}} hfill \
  - dfrac{{65}}{9} = - dfrac{{65.8}}{{9.8}} = - dfrac{{520}}{{72}} hfill \ 
end{matrix}

Do 520 > 513 => -520 < -513

=> - frac{{520}}{{72}} < - frac{{513}}{{72}}

Vậy - frac{{65}}{9}

Bài 1.13 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Khí hiếm

Điểm đông đặc (oC)

Điểm sôi (oC)

Argon (A – gon)

–189,2

–185,7

Helium (Hê – li)

–272,2

–268,6

Neon (Nê – on)

–248,67

–245,72

Krypton (Kríp – tôn)

–156,6

–152,3

Radon (Ra – đôn)

–71,0

–61,8

Xenon (Xê – nôn)

–111,9

–107,1

(Theo britannica.com)

a) Khí hiếm nào có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton?

b) Khí hiếm nào có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon?

c) Hãy sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm đông đặc tăng dần;

d) Hãy sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm sôi giảm dần.

Hướng dẫn giải:

a) Do –156,6 > –189,2 > –248,67 > –272,2 nên khí hiếm có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton là: Argon, Neon, Helium.

Vậy khí hiếm có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton là: Argon, Neon, Helium.

b) Do –61,8 > –107,1 > –152,3 > –185,7 nên khí hiếm có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon là: Radon, Xenon, Krypton.

Vậy khí hiếm có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon là: Radon, Xenon, Krypton.

c) Do –272,2 < –248,67 < –189,2 < –156,6 < –111,9 < –71,0 nên các khí hiếm sắp xếp theo thứ tự đông đặc tăng dần là: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon.

Vậy khí hiếm sắp xếp theo thứ tự đông đặc tăng dần là: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon.

d) Do –61,8 > –107,1 > –152,3 > –185,7 > –245,72 > –268,6 nên các khí hiếm sắp xếp theo thứ tự điểm sôi giảm dần là: Radon, Xenon, Krypton, Argon, Neon, Helium.

Bài 1.14 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 10 – 01 – 2021, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa là – 0,70C; nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là 9,60C. Hỏi nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa bao nhiêu độ C?

(Theo vietnamplus.vn)

Hướng dẫn giải:

Nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa là:

9,6 – (– 0,7) = 9,6 + 0,7 = 10,3 (oC)

Vậy nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn 10,3 oC so với nhiệt độ tại thị xã Sa Pa.

Bài 1.15 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Thay mỗi dấu “?” bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.11, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

Hình 1.11

Hướng dẫn giải:

Đặt các ô lần lượt là a, b, c, d, e, f như hình sau:

Thay mỗi dấu ? bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.11

Áp dụng quy tắc của đề bài, ta tính được: a = 0,01.(–10) = –0,1;

b = (–10).10 = –100;

c = 10.( –0,01) = –0,1;

d = a.b = (–0,1).( –100) = 10;

e = b.c = (–100).( –0,1) = 10;

cf = d.e = 10.10 = 100.

Khi đó ta có bảng sau:

Thay mỗi dấu ? bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.11

Bài 1.16 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) A = left( {2 - frac{1}{2} - frac{1}{8}} right):left( {1 - frac{3}{2} - frac{3}{4}} right)

b) B = 5 - dfrac{{1 + dfrac{1}{3}}}{{1 - dfrac{1}{3}}}

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính ta có:

a) A = left( {2 - frac{1}{2} - frac{1}{8}} right):left( {1 - frac{3}{2} - frac{3}{4}} right)

A = left( {frac{{16}}{8} - frac{4}{8} - frac{1}{8}} right):left( {frac{4}{4} - frac{6}{4} - frac{3}{4}} right)

A = frac{{11}}{8}:frac{{ - 5}}{4}

A = frac{{11}}{8}.frac{4}{{ - 5}} = frac{{11}}{{ - 10}}

b) B = 5 - dfrac{{1 + dfrac{1}{3}}}{{1 - dfrac{1}{3}}}

B = 5 - dfrac{{dfrac{3}{3} + dfrac{1}{3}}}{{dfrac{3}{3} - dfrac{1}{3}}}

B = 5 - frac{4}{3}:frac{2}{3}

B = 5 - frac{4}{3}.frac{3}{2}

B = 5 - 2 = 3

Bài 1.17 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí

1,2.frac{{15}}{4} + frac{{16}}{7}.frac{{ - 85}}{8} - 1,2.5frac{3}{4} - frac{{16}}{7}.frac{{ - 71}}{8}

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính như sau:

1,2.frac{{15}}{4} + frac{{16}}{7}.frac{{ - 85}}{8} - 1,2.5frac{3}{4} - frac{{16}}{7}.frac{{ - 71}}{8}

= 1,2.frac{{15}}{4} - 1,2.frac{{23}}{4} + frac{{16}}{7}.frac{{ - 85}}{8} - frac{{16}}{7}.frac{{ - 71}}{8}

= 1,2.left( {frac{{15}}{4} - frac{{23}}{4}} right) + frac{{16}}{7}.left( {frac{{ - 85}}{8} - frac{{ - 71}}{8}} right)

= 1,2.frac{{ - 8}}{4} + frac{{16}}{7}.frac{{ - 14}}{8}

= - 2,4 + left( { - 4} right) = - 6,4

………………………..

Mời các bạn tham khảo toàn bộ lời giải Toán 7 KNTT tại chuyên mục Giải Toán 7 – Tập 1 và Giải Toán 7 – Tập 2 trên TaiLieuViet nhé.