Giải Toán 7 Bài 3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ sách Kết nối tri thức bao gồm hướng dẫn giải và đáp án chi tiết cho các bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 chương trình sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Hoạt động 1

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa rồi chỉ ra cơ số và số mũ của lũy thừa đó.

a) 2.2.2.2; b) 5.5.5

Hướng dẫn giải:

a) 2.2.2.2 = {2^4}. Cơ số 2, số mũ 4

b) 5.5.5 = {5^3}. Cơ số 5, số mũ 3

Hoạt động 2

Thực hiện phép tính:

a) (-2).(-2).(-2)

b) (-0,5).(-0,5);

c) frac{1}{2}.frac{1}{2}.frac{1}{2}.frac{1}{2}.

Hướng dẫn giải:

a) (-2).(-2).(-2) =4.(-2) = -8

b) (-0,5).(-0,5) = 0,25

c)

begin{array}{l}frac{1}{2}.frac{1}{2}.frac{1}{2}.frac{1}{2}\ = frac{{1.1.1.1}}{{2.2.2.2}}\ = frac{1}{{16}}end{array}

Hoạt động 3

Hãy viết các biểu thức trong Hoạt động 2 dưới dạng lũy thừa tương tự như lũy thừa của số tự nhiên

Hướng dẫn giải:

begin{array}{l}a){rm{ }}left( { - 2} right).left( { - 2} right).left( { - 2} right) = {( - 2)^3}\b){rm{ }}left( { - 0,5} right).left( { - 0,5} right) = {( - 0,5)^2}\c)frac{1}{2}.frac{1}{2}.frac{1}{2}.frac{1}{2} = {(frac{1}{2})^4}end{array}

Luyện tập 1

Tính:

a) {left( { - frac{4}{5}} right)^4}

b) (0,7)3

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính ta có:

a) {left( { - frac{4}{5}} right)^4}

b) (0,7)3 = (0,7). (0,7). (0,7) = 0,343

Luyện tập 2

Tính:

a){left( {frac{2}{3}} right)^{10}}{.3^{10}}

b) (-125)3 : 253

c) (0,08)3 . 108

b) (-125)3 : 253 = (-125 : 25)3 = (-25)3

c) (0,08)3 . 108 = (0,08 . 10)8 = (0,8)3

Vận dụng

Viết công thức tính thế tích của hình lập phương cạnh a, dưới dạng lũy thừa. Từ đó viết biểu thức lũy thừa để tính toàn bộ lượng nước trên Trái Đất trong bài toán mở đầu (đơn vị kilomet khối).

Vận dụng

Hướng dẫn giải

Công thức tính thế tích của hình lập phương cạnh a là

a . a . a = a3

Biểu thức lũy thừa để tính toàn bộ lượng nước trên Trái Đất trong bài toán mở đầu

1111,34 x 1111,34 x 1111,34 = (1111,34)3 (km3)

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

Hoạt động 4

Tính và so sánh:

a) (-3)2 . (-3)4 và (-3)2 + 4

b) 0,63 : 0,62 và 0,63 – 2

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính như sau:

a) (-3)2 . (-3)4 = 9 . 81 = 729

(-3)2 + 4 = (-3)6 = 729

Vậy (-3)2 . (-3)4 = (-3)2 + 4

b) 0,63 : 0,62 = frac{{27}}{{125}}:frac{9}{{25}} = frac{{27}}{{125}}.frac{{25}}{9} = frac{3}{5} = 0,6

0,63 – 2 = 0,61 = 0,6

Vậy 0,63 : 0,62 = 0,63 – 2

Luyện tập 3

Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

a) (-2)3 . (-2)4

b) (-0,25)7 : (0,25)3

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính như sau:

a) (-2)3 . (-2)4 = (-2)3 + 4 = (-2)7

b) (-0,25)7 : (0,25)3 = (-0,25)7 – 3 = (-0,25)4

3. Lũy thừa của lũy thừa

Luyện tập 4

Viết các số {left( {frac{1}{4}} right)^8};{left( {frac{1}{8}} right)^3} dưới dạng lũy thừa cơ số frac{1}{2} .

Hướng dẫn giải

Viết lại các số dưới dạng lũy thừa của frac{1}{2}

như sau:

{left( {frac{1}{4}} right)^8} = {left( {frac{1}{{{2^2}}}} right)^8} = {left( {frac{{{1^2}}}{{{2^2}}}} right)^8} = {left[ {{{left( {frac{1}{2}} right)}^2}} right]^8} = {left( {frac{1}{2}} right)^{2.8}} = {left( {frac{1}{2}} right)^{16}}

{left( {frac{1}{8}} right)^3} = {left( {frac{1}{{{2^3}}}} right)^3} = {left( {frac{{{1^3}}}{{{2^3}}}} right)^3} = {left[ {{{left( {frac{1}{2}} right)}^3}} right]^3} = {left( {frac{1}{2}} right)^{3.3}} = {left( {frac{1}{2}} right)^9}

4. Giải bài tập trang 18 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Bài 1.18 trang 18 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Viết các số 125; 3125 dưới dạng lũy thừa của 5.

Hướng dẫn giải:

Viết lại các số dưới dạng lũy thừa của 5 như sau:

125 = 5.5.5 = 53

3125 = 5.5.5.5.5 = 55

Bài 1.19 trang 18 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Viết các số {left( {frac{1}{9}} right)^8};{left( {frac{1}{{27}}} right)^7} dưới dạng lũy thừa cơ số frac{1}{3} .

Hướng dẫn giải:

Viết lại các số dưới dạng lũy thừa của frac{1}{3} như sau:

{left( {frac{1}{9}} right)^5} = {left( {frac{1}{{{3^2}}}} right)^5} = {left( {frac{{{1^2}}}{{{3^2}}}} right)^5} = {left[ {{{left( {frac{1}{3}} right)}^2}} right]^5} = {left( {frac{1}{3}} right)^{2.5}} = {left( {frac{1}{3}} right)^{10}}

{left( {frac{1}{{27}}} right)^7} = {left( {frac{1}{{{3^3}}}} right)^7} = {left( {frac{{{1^3}}}{{{3^3}}}} right)^7} = {left[ {{{left( {frac{1}{3}} right)}^3}} right]^7} = {left( {frac{1}{3}} right)^{3.7}} = {left( {frac{1}{3}} right)^{21}}

Bài 1.20 trang 18 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Thay mỗi dấu “?”bởi một lũy thừa của 3, biết rằng từ ô thứ ba, lũy thừa cần tìm là tích của hai lũy thừa ở hai ô liền trước.

30

31

?

?

?

?

?

Hướng dẫn giải:

Gọi các số cần điền ở ô thứ ba, ô thứ tư, ô thứ năm, ô thứ sáu và ô thứ bảy lần lượt là a, b, c, d, e.

Theo quy tắc trên ta có:

a = 30.31 = 30+1 = 31;

b = 31.31 = 31+1 = 32;

c = 31.32 = 31+2 = 33;

d = 32.33 = 32+3 = 35;

e = 33.35 = 33+5 = 38.

Khi đó ta có bảng sau:

30

31

31

32

33

35

38

Bài 1.21 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) {left( { - 3} right)^8} biết {left( { - 3} right)^7} =  - 2187

b) {left( { - frac{2}{3}} right)^{12}} biết {left( { - frac{2}{3}} right)^{11}} = frac{{ - 2048}}{{177147}}

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

{left( { - 3} right)^8}

Theo bài ra ta có: {left( { - 3} right)^7} =  - 2187

=> {left( { - 3} right)^8}

Vậy (-3)8 = 6561

b) Ta có:

{left( { - frac{2}{3}} right)^{12}}

Theo bài ra ta có: {left( { - frac{2}{3}} right)^{11}} = frac{{ - 2048}}{{177147}}

=> {left( { - frac{2}{3}} right)^{12}}

Bài 1.22 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.

a) 158.24

b) 275 : 323

Hướng dẫn giải:

a) 158.24 = (152)4 . 24 = (152 . 2)4 = (225 . 2)4 = 4504

b) 275: 323 = frac{{{{27}^5}}}{{{{32}^3}}} = frac{{{{left( {{3^3}} right)}^5}}}{{{{left( {{2^5}} right)}^3}}} = frac{{{3^{15}}}}{{{2^{15}}}} = {left( {frac{3}{2}} right)^{15}}

Bài 1.23 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Tính:

a) {left( {1 + frac{1}{2} - frac{1}{4}} right)^2}.left( {2 + frac{3}{7}} right)

b) 4:{left( {frac{1}{2} - frac{1}{3}} right)^3}

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính như sau:

a) {left( {1 + frac{1}{2} - frac{1}{4}} right)^2}.left( {2 + frac{3}{7}} right)

= {left( {frac{4}{4} + frac{2}{4} - frac{1}{4}} right)^2}.left( {frac{{14}}{7} + frac{3}{7}} right)

= {left( {frac{5}{4}} right)^2}.frac{{17}}{7}

= frac{{25}}{{16}}.frac{{17}}{7} = frac{{25.17}}{{16.7}} = frac{{425}}{{112}}

b) 4:{left( {frac{1}{2} - frac{1}{3}} right)^3}

= 4:{left( {frac{3}{6} - frac{2}{6}} right)^3}

= 4:{left( {frac{1}{6}} right)^3} = 4:frac{{{1^3}}}{{{6^3}}}

= 4:frac{1}{{216}} = 4.frac{{216}}{1} = 864

Bài 1.24 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời bằng khoảng 1,5.108 km. Khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời khoảng 7,78.108 km. Hỏi khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời?

(Theo solarsystem.nasa.gov)

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời gấp khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời số lần là:

7,{78.10^8}:left( {1,{{5.10}^8}} right) = frac{{7,{{78.10}^8}}}{{1,{{5.10}^8}}} = frac{{7,78}}{{1,5}} = frac{{778}}{{150}} = frac{{389}}{{75}} approx 5,2 (lần)

Vậy khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời gấp khoảng 5, 2 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

Bài 1.25 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượng khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong năm 2019.

Quốc gia

Số lượng khách đến thăm

Hàn Quốc

4,3.106

Hoa Kì

7,4.105

Pháp

2,9.105

Ý

7.104

(Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch)

Em hãy sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự số lượng khách đến thăm Việt Nam từ nhỏ đến lớn.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 4,3.106 = 4,3.105+1 = 4,3.105.10 = 4,3.10.105 = 43.105;

7.104 = 0,7.10.104 = 0,7.105.

Do 0,7 < 2,9 < 7,4 < 43 nên 0,7.105 < 2,9.105 < 7,4.105 < 43.105.

Vậy các quốc gia theo thứ tự số lượng khách đến thăm Việt Nam từ nhỏ đến lớn là: Ý, Pháp, Hoa Kì, Hàn Quốc.

Toán 7 Bài 3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉBài tiếp theo: Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế