Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 23 Kết nối tri thức tổng hợp đáp án và lời giải cho các câu hỏi trong SGK Toán 7 tập 1 trang 23, 24, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống một cách hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài 1.31 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Tìm x, biết:

a)2x + frac{1}{2} = frac{7}{9}

b)frac{3}{4} - 6x = frac{7}{{13}}

Hướng dẫn giải:

begin{array}{l}a)2x + frac{1}{2} = frac{7}{9}\2x = frac{7}{9} - frac{1}{2}\2x = frac{{14}}{{18}} - frac{9}{{18}}\2x = frac{5}{{18}}\x = frac{5}{{18}}:2\x = frac{5}{{18}}.frac{1}{2}\x = frac{5}{{36}}end{array}

Vậy x = frac{5}{{36}}

begin{array}{l}b)frac{3}{4} - 6x = frac{7}{{13}}\ - 6x = frac{7}{{13}} - frac{3}{4}\ - 6x = frac{{28}}{{52}} - frac{{39}}{{52}}\ - 6x = frac{{ - 11}}{{52}}\x = frac{{ - 11}}{{52}}:( - 6)\x = frac{{ - 11}}{{52}}.frac{{ - 1}}{6}\x = frac{{11}}{{312}}end{array}

Vậy x = frac{{11}}{{312}}

Bài 1.32 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Diện tích của một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Diện tích một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy

Hướng dẫn giải:

Đổi 8,264.109 = 0,8264.10.109 = 0,8264.1010; 3,71.1011 = 3,71.10.1010 = 37,1.1010.

Do 0,8264 < 1,56 < 1,896 < 2,57 < 3,17 < 5,8 < 6,887 < 8,21 < 37,1

nên

0,8264.1010 < 1,56.1010 < 1,896.1010 < 2,57.1010 < 3,17.1010 < 5,8.1010 < 6,887.1010

< 8,21 .1010 < 37,1.1010.

Hay 8,264.109 < 1,56.1010 < 1,896.1010 < 2,57.1010 < 3,17.1010 < 5,8.1010 < 6,887.1010

< 8,21.1010 < 3,71.1011.

Vậy tên các hồ nước ngọt theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn là: Nicaragua, Vostok, Ontario, Erie, Baikal, Michigan, Victoria, Superior, Caspian.

Bài 1.33 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí.

a) A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)

b) B = 4,75 + {left( {frac{{ - 1}}{2}} right)^3} + 0,{5^2} - 3.frac{{ - 3}}{8}

c) C = 2021,2345 . 2020,1234 + 2021,2345. (-2020,1234)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính như sau:

a) A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)

A = 32,125 – 18,45 – 37 – 13,675

A = (32,125 – 13,675) – 18,45 – 37 —-> Tính chất kết hợp

A = 18,45 – 18,45 – 37

A = -37

b) B = 4,75 + {left( {frac{{ - 1}}{2}} right)^3} + 0,{5^2} - 3.frac{{ - 3}}{8}

begin{matrix}
  B = 4,75 + left( {dfrac{{ - 1}}{8}} right) + {left( {dfrac{1}{2}} right)^2} + dfrac{9}{8} hfill \
  B = dfrac{{19}}{4} + left( {dfrac{{ - 1}}{8}} right) + dfrac{1}{4} + dfrac{9}{8} hfill \ 
end{matrix}

c) C = 2021,2345 . 2020,1234 + 2021,2345. (-2020,1234)

C = 2021,2345 . 2020,1234 – 2021,2345. 2020,1234

C = 0

Bài 1.34 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 KNTT

Đặt một cặp dấu ngoặc “()” vào biểu thức sau để được kết quả bằng 0.

2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính như sau:

2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5)

= 2,2 – 2,2 = 0

………………………..

Ngoài Giải Toán 7 Luyện tập chung trang 23, mời các bạn tham khảo toàn bộ lời giải Toán 7 KNTT tại chuyên mục Giải Toán 7 – Tập 1 và Giải Toán 7 – Tập 2 trên TaiLieuViet nhé.

Toán 7 Luyện tập chung trang 23Bài tiếp theo: Toán 7 Bài tập cuối chương 1